لینک مستقیم(بررسی نقش میانجی خلاقیت بین سبک های رهبری با بهره وری در مدیران مدارس مقطع متوسطه دوره اول شهرستان بهبهان(تعداد صفحات:15))

بررسی نقش میانجی خلاقیت بین سبک های رهبری با بهره وری در مدیران مدارس مقطع متوسطه دوره اول شهرستان بهبهان(تعداد صفحات:15)|لینک مستقیم|اِل کِی|50158069|اقتصاد,مدیریت,حسابداری,سیویلیکا,بانک مقالات ارزان,ارزان,رایگان
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسی نقش میانجی خلاقیت بین سبک های رهبری با بهره وری در مدیران مدارس مقطع متوسطه دوره اول شهرستان بهبهان(تعداد صفحات:15) را مشاهده می نمایید.

چکیده


هدف این پژوهش بررسی، نقش میانجی خلاقیت بین سبک های رهبری با بهره وری در مدیران مدارس مقطع متوسطه دوره اول شهرستان بهبهان می باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران و معاونان مدارس مقطع متوسطه دوره اول شهرستان بهبهان در سال تحصیلی 4931 به تعداد 39 تشکیل می دهند. با توجه به کم بودن تعداد افراد جامعه، کل جامعه به عنوان نمونه و به تعداد -4931 39 نفر و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور تبیین رابطه میان متغیر های تحقیق، از سه پرسشنامه سبک های رهبری باردنز و متزکاس) 4333 (، خلاقیت تورنس) 4393 ( و بهره وری هرسی و گلداسمیت ) 4391 ( استفاده 1 و روایی آن از طریق روایی محتوایی / 1 و 98 /99 ، 1/ شده که پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب با مقادیر 39 بررسی گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق مدل یابی معادلات ساختاری، رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس چند متغیره انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، بین سبک های رهبری و بهره وری با نقش میانجی خلاقیت رابطه مثبت و معناداری وجود. نتایج رگرسیون گام به گام نشان می دهد که مولفه های سبک های رهبری از قدرت پیش بینی پذیری بالای برای خلاقیت مدیران برخودار می باشند، مولفه های سبک های رهبری از قدرت پیش بینی پذیری بالای برای بهره وری مدیران برخودار می باشند و مولفه های خلاقیت از قدرت پیش بینی پذیری بالای برای بهره وری مدیران برخودار می باشند. همچنین نتایج تحلیل واریانس چند متغیره، نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح تحصیلات افراد در یکی از متغیرهای سبک های رهبری، خلاقیت و متغیر بهره وری مدیران می باشد.مطالب دیگر:
📌دانلود تحقیق درباره فرسایش خاک 📌دانلود تحقیق درباره فرهنگ بازاريابي📌دانلود تحقیق درباره فعاليت پلاسمين و بستن يا دلمه شدن شير 📌دانلود تحقیق درباره فوايد و مضرات انواع روغن و كره📌دانلود تحقیق درباره فيبر نوري 📌دانلود تحقیق درباره فنون ديگري براي جمع آوري محصول Partial📌دانلود تحقیق درباره فيزيولوژي گياهان زراعي 📌دانلود تحقیق درباره فيبر mdf📌دانلود فرمت خام BP📌پاورپوینت عسل 📌دانلود تحقیق درباره کاربرد انواع ترکيبات اروماتيک در صنايع غذايي 📌دانلود تحقیق درباره پرورش قارچ خوراکی📌دانلود تحقیق درباره کاربرد اصول يادگيري تجربي در آموزش پرورش کرم ابريشم به زبان روستايي📌دانلود تحقیق درباره قوانین کار📌دانلود تحقیق درباره کاربرد اولترا سونيک در صنايع غذايي و بسته بندي در صنايع غذايي 📌دانلود تحقیق درباره کاربرد گیاهان قندی در زراعت 📌دانلود تحقیق درباره کاربردهاي اخلاق در فناوري اطلاعات 📌دانلود تحقیق درباره راهكارهاي توسعه نيروي انساني نخبه و پيشگيري از فرار مغزها 📌دانلود تحقیق درباره تلخیص طرح توسعه وعمران (جامع)قوچان 📌دانلود تحقیق درباره کمباین ها 📌دانلود تحقیق درباره کنترل غیر شیمیایی علفهای هرز در سیستمهای کشاورزی طبیعی📌دانلود تحقیق درباره کنسرو سازی 📌دانلود تحقیق درباره کنسرو سازی یا استریلیزاسیون تولیدات گوشتی 📌دانلود تحقیق درباره کنه گاوی📌دانلود تحقیق درباره کلروز (زردی ) در افراهای رشد کرده در مزرعه