لینک مستقیم(مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی|لینک مستقیم|اِل کِی|40105378|مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی,پیشینه تحقیق سیستم های اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی,مبانی نظری سیستم های اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,سیستم های اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی را مشاهده می نمایید.

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1- تعریف سیستم......................................... 12

2-1-1- عناصر سیستم...................................... 13

2-1-2- اطلاعات........................................... 15

2-1-3- اهمیت اطلاعات..................................... 16

2-1-4- ویژگی‌های اطلاعات.................................. 16

2-1-5- افزایش تقاضا برای اطلاعات......................... 17

2-2- تعاریف سیستم اطلاعات مدیریت......................... 17

2 ـ 3 ـ تاریخچه سیستم‌های اطلاعات مدیریت.................. 19

2ـ 4 ـ انواع سیستم‌های اطلاعاتی........................... 23

2 ـ 4 ـ 1 ـ سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS)................... 24

2ـ 4ـ2 ـ سیستم گزارش دهی مدیریت (MRS)..................... 25

2ـ 4ـ3 ـ سیستم‌های اطلاعات مدیران اجرایی (EIS) .............. 27

2 ـ4 ـ 4 ـ سیستم خودکار اداری (OAS)...................... 28

2 ـ4 ـ 5 ـ سیستم پردازش عملیات (TPS)..................... 29

2 ـ4 ـ 6 ـ سیستم خبره یا هوشمند (ES)..................... 31

2 ـ5 ـ مدیریت و سیستم‌های اطلاعات مدیریت.................. 32

2ـ5ـ1ـ سیستم اطلاعات مدیریت و نقش‌های مدیران.............. 33

2ـ5ـ2ـ دانش مدیریت...................................... 34

2ـ6ـ نقش کامپیوتر در سیستم اطلاعات مدیریت ........... 35

2ـ7 ـ ویژگی‌های استثنایی کامپیوتر.................... 35

2ـ7 ـ1ـ مدل عمومی‌یک سیستم کامپیوتر.................. 36

2ـ8ـ تفاوت بین کامپیوتر و سیستم‌های اطلاعاتی.......... 37

2 -8- 1- جایگاه سیستم‌های اطلاعات مدیریت، بعنوان یک سیستم 38

2 -8- 2- ضرورت سیستم اطلاعات مدیریت ................. 39

2 - 9 - سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی ........... 40

2 - 9 - 1- ضرورت سیستم اطلاعات منابع انسانی ......... 42

2 -9 - 2- کاربرد سیستم اطلاعات منابع انسانی ......... 42

2 ـ 10 ـ ارزیابی سیستم اطلاعات مدیریت................ 45
2 ـ 11ـ مفهوم مدیریت منابع انسانی................... 49

2 ـ 12 ـ اهمیت مدیریت منابع انسانی.................. 50

2 ـ 13 ـ تاریخچه مدیریت منابع انسانی................ 50

2 ـ 14 ـ عناصر سیستم مدیریت منابع انسانی با نگرشی استراتژیک 53

2 ـ 15 ـ اهداف مدیریت منابع انسانی.................. 55

2 ـ 16 ـ نقش مدیریت منابع انسانی.................... 56

2ـ16ـ1ـ سازماندهی................................... 61

2-16-2- برنامه‌ریزی منابع انسانی..................... 64

2-16-3- كارمندیابی.................................. 65

2-16-4- توسعه منابع انسانی.......................... 66

2-16-5- مدیریت پاداش................................ 67

2-16-6- امور رفاهی كاركنان.......................... 68
2-16-7- امور اداری و پرسنلی كاركنان................. 69

2-17- پژوهشهای مرتبط با موضوع پژوهش ................ 70

2 ـ17 ـ1-حقیقات انجام شده در خارج .................. 70

2 ـ 17-2- تحقیقات انجام شده در داخل................. 72

مقدمه

در این فصل جهت ارزیابی كاربرد سیستم‌های اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی، ابتدا مباحث مربوط به سیستم اطلاعات مدیریت، كه شامل: تعریف سیستم و اطلاعات برای درك بهتر سیستم اطلاعات مدیریت و سپس تعریف سیستم اطلاعات مدیریت، تاریخچة سیستم اطلاعات مدیریت، انواع سیستم اطلاعات مدیریت، جایگاه سیستم اطلاعات مدیریت، ضرورت سیستم اطلاعات مدیریت، سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی و ارزیابی سیستم اطلاعات مدیریت و سپس مباحث مربوط به مدیریت منابع انسانی كه شامل: تعریف مدیریت منابع انسانی، هدف و وظایف مدیریت منابع انسانی است مورد بحث قرار می‌گیرد و در نهایت این فصل با بررسی پژوهش‌های مرتبط با موضوع تحقیق در خارج و داخل دنبال می‌شود.

2-1- تعریف سیستم

سیستم مجموعه‌ای است كه از چندین جزء وابسته به یكدیگر تشكیل یافته است. منصوركیا (1381) عقیده دارد كه "سیستم عبارت است از تعدادی روش وابسته به یكدیگر كه با اجرای روشهای مزبور، قسمتی از هدف یك سازمان تأمین می‌شود" (ص 42). در طول سالیان دراز تعاریف گوناگونی از سیستم بیان گردیده است كه اكثراً یك مفهوم را می‌رسانند. نظر مشترك بیشتر مطالبی كه درباره سیستم جمع آوری شده است آن را به این صورت تعریف كرده است كه: "سیستم مجموعه‌ای از عناصر است كه برای رسیدن به یك هدف مشخص و مشترك گرد هم آمده اند به طوری كه بین این عناصر یك رابطه تعاملی وجود دارد و نظم در روابط بین عناصر وجود دارد. یعنی هر عنصر دارای یك نقش می‌باشد" (صرافی زاده و پناهی، 1384، ص 4).

در نتیجه سیستم عبارت است از مجموعه‌ای از عناصر كه به یكدیگر تأثیرات متقابل دارند. مهمترین خاصیت هر سیستم، وابستگی متقابل عناصر آن به یكدیگر و تشكیل یك مجموعه برای انجام وظیفه‌ای خاص است.

2-1-2- عناصر سیستم

همانطور كه گفته شد یك سیستم مجموعه‌ای از اجزاء می‌باشد كه با هم، برای برآوردن یك هدف یا مقصود، در كنش متقابل می‌باشد. تحت چارچوب این تعریف، عناصر لازم برای وجود هر سیستمی‌می‌تواند مشخص گردد. این عناصر، محیط، نهاده، فرایند، بازده و بازخورد را در بر می‌گیرد.

هر سیستمی‌در یك محیط عمل می‌كند و با محیط خود تعامل دارد، از آن دریافتی‌هایی دارد و به آن خروجی‌هایی می‌فرستد. محیط سیستم را احاطه می‌كند. در عین حال هم بر آن اثر می‌گذارد و هم از آن متأثر می‌شود. سلمانی (1376) عقیده دارد كه "محیط برای یك سیستم مشخص عبارت است از مجموعه همه اشیایی كه تغییر در ویژگی‌های آنها بر روی سیستم اثر می‌گذارد و همچنین اشیایی كه رفتار سیستم باعث تغییر در ویژگی‌های آنها می‌شود" (ص 10). سیادت و ربانی (1381) در تعریف دیگر محیط سیستم را به شرح زیر تعریف نموده اند:


مطالب دیگر:
🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمرویی در کودکان 42 صفحه🔥چارچوب نظری و پیشینه پژوهش کمرویی در کودکان🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمرویی در دانش آموزان 41 صفحه🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق انعطاف پذیری کنشی 54 صفحه🔥چارچوب نظری و پیشینه پژوهش انعطاف پذیری کنشی🔥پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه انعطاف پذیری کنشی🔥ادبیات نظری و پیشینه تجربی انعطاف پذیری کنشی🔥روانشناسی انعطاف پذیری کنشی و روشهای ایجاد آن🔥دیدگاه های انعطاف پذیری کنشی و راه های ارتقای آن🔥ویژگی افراد انعطاف پذیری کنشی و نقش محیط در آن🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق آمادگی جسمانی 71 صفحه🔥چارچوب نظری و پیشینه پژوهش آمادگی جسمانی🔥پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه آمادگی جسمانی🔥ادبیات نظری و پیشینه تجربی آمادگی جسمانی🔥ماهیت و فاکتورهای آمادگی جسمانی و اصطلاحات مرتبط آن با سلامت🔥تشریح مزایای فیزیولوژیک،اجتماعی و روانشناختی آمادگی جسمانی🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای انگیزشی 81 صفحه🔥چارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای انگیزشی🔥پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای انگیزشی🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای انگیزشی دانش آموزان 80 صفحه🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه و انگیزش 78 صفحه🔥چارچوب نظری و پیشینه پژوهش انگیزه و انگیزش🔥پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه انگیزه و انگیزش🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکردهای انگیزشی 79 صفحه🔥چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رویکردهای انگیزشی