mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:r" /> mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:r" />

لینک مستقیم(جزوه معماري کامپیوتر رشته مهندسی فناوری اطلاعات)

جزوه معماري کامپیوتر رشته مهندسی فناوری اطلاعات|لینک مستقیم|اِل کِی|39015572|دانلود معماري کامپیوتر رشته مهندسی فناوری اطلاعات , دانلود , معماري کامپیوتر , دانلود معماري کامپیوتر , رشته مهندسی فناوری اطلاعات , کسب درآمد اینترنتی
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان جزوه معماري کامپیوتر رشته مهندسی فناوری اطلاعات را مشاهده می نمایید.توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی
فناوری اطلاعات ویژه کنکور- به همراه تست
ها و پاسخ تشریحیفصل
اول: مفاهیم،محاسبات، سیستم اعداد


نمایش اعداد علامتدار: براي نمایش اعداد علامـتدار صـحیح
مـیتـوان 3 روش پیشـنهاد داد: 1) روش علامـت مقـدار


sing magnitude

2" s complement مکمل روش (2 3 1"s
complement مکمل روش (1 2

نکته: بزرگترین عدد n بیتی علامتدار

- و کوچکترین عدد n بیتی علامتدار در سیستمهاي علامت مقدار و مکمل - 2

در سیستم مکمل 2 برابرمیباشد

نمایش
ممیز شناور
:


در برخی سیستمها فرمت ممیز شـناور بـه صـورت
S E M اسـت. S علامـت عـدد، E
نمـا (Exponent) و
M

s E مانتیس (Montissa, Significand) است مقدار عدد از رابطه

در (Base)B کـه آیـد می
بدست (-1 0
) ´ ´ / M B

برخی سیستم ها 2 و برخی 16 است که ما فرض می کنیم
B = 2 مانتیس معمولاً نرمال ذخیره میشود به این معنی که

با ارزشترین بیت مانتیس مخالف صفر است. بنابراین براي ذخیره
یک عدد اعشاري باید ممیز عدد را طوري تنظیم کنیم


که مانتیس نرمال شود مانتیس نرمال دقت نمایش را بالا میبرد
عدد صفر را میتوان نرمال کـرد چـون رقـم غیرصـفري


ندارد در کامپیوترها عدد صفر داراي M و E و S . صفر است

نکته: مقدار مانتیس نرمال حداقل
برابر 5/0 و حداکثر از . 1 کوچکتر است


نما خود علامتدار است و میتوان نما را با روشهاي علامت
مقدار مکمل (2 1) و یا مکمل ( ) ذخیره کرد ولی معمولاً نما


به شیوه چهارمی موسوم به بایاس شده ذخیره میشود بایاس یک
عدد مثبت است که به نماها اضافه می شـود و سـپس


ذخیره صورت میگیرد مثلاً اگر بازه نما از -8 تا 7+ باشد اگر
نماها با عدد 8 + جمع شوند آنگاه ظاهر نما مثبت می . شود
.

در مورد اعداد x =1oooo و y =1111oooo که به
صورت مکمل 2 نمایش داده شده اندتستهاي
فصل اول


کدام جمله صحیح است؟


1) حاصل جمع x
و y برابر صفر خواهد
بود
.

) x 2 نشان دهندة عدد 16 و y نشان دهندة عدد . 240 است

3 ) هر دو نشاندهند ة عدد . -16 هستند

4) هر دو نشان دهندة عدد . 16 هستند

با 8- = 3 2 1 o B b b b مضروب ش =
2 1
o ی مـ Nonshifting
Multiplier رو از استفاده با فیه مضروب

خواهیم یک مدار ضرب کننده طرح کنیم که بتواند حاصل ضرب
A ´ B = = P p6 1 ...p po را تولید کنـد. سـخت

افزار لازم را به دست آورید. «گیتها دو ورود هستند»


-4 bit Binary مجتمع مدار عدد سه و -7
ANDgate (1

-4 bit Binary مجتمع مدار عدد دو و 12
- ANDgate (2

-4 Full Adder و -3 Half adder و 12 - ANDgate 3(

-4 Full Adder و -5 Half adder و 12 - ANDgate (4

-9 حداقل سخت افزار لازم براي ساخت یک ضرب کنندة
آرایـهاي (5
Array Multiplier) کـهb b b b b ی 4 2 1 o

1 o ید را در عدد دو بیت a a

ضرب می نما «......... عدد AWD دو ورودي و یک عـدد جمـع کننـده

......... بیتی» . میباشد

5 و 10 (4 5 و 12 (3 6 و 10 (2 6 و 12 (1-10 در یک ضرب کننده 8 بیتی براساس ضرب کننده آرایهاي
(8
bit × 8 bit (Array Multiplier اگـر تـأخیر

جمع کننده 100 نانوثانیه و تأخیر بیت حامل
(carry) براي هر جمع کننده 80 نانون ثانیه زمـان آمـاده
شـدن


حاصلضرب چه مقدار خواهد بود؟

نانوثانیه 1280 (4 نانوثانیه 560 (3 نانوثانیه 1140
(2 نانوثانیه 1400 (1


-11 میخواهیم دو عدد علامتدار را (با قرار دادن مکمل2
ها) در هم ضرب کنیم
.

Multiplicand (مضروب) A ×

B (مضروب فیه) Multiplier

1) علامت A و
B را مثبت میکنیم و سپس ضرب میکنیم و پس از آن در صورت لزوم
علامت را اصلاح می . کنیم


2) اگر A منفی بود آن را
مثبت میکنیم ضرب را با گسترش علامت انجام میدهیم حاصلضرب را در صورت لـزوم تغییـر


علامت . میدهیم

3) اگر B منفی بود آن را
مثبت کرده، ضرب را با گسترش علامت انجام میدهیم، حاصلضـرب را در صـورت لـزوم
تغییـر


علامت . میدهیم

4) ضرب را با گسترش علامت انجام می . دهیم


-12 الگوریتم Booth داراي کدام یک از ویژگیهاي زیر است؟

1) سرعت محاسبه با تعداد یکها متناسب است.


2) تعداد عملیات جمع برابر نصف تعداد یکها و عملیات
جابهجایی
(shif) برابر تعداد بیتهاست.


3) تعداد زوج بیتهاي صفر و یک یا یک و صفر تعداد جمعها و
تعداد کل بیتها تعـداد عملیـات جابـهجـایی را تعیـین


. میکند

4) سرعت محاسبه با تعداد بیتها متناسب است. «24» معماري
کامپیوتر


-13 در ضرب اعداد با علامت به روش
Booth دو عدد 32 بیتی غیرصفر تعداد حداقل و حداکثر عمل جمع
/

تفریق موردنیاز چیست؟

32 و (1 4 16 و (1 3 16 و (2 2 32 و (2 1-14 ضرب دو عدد علامتدار زیر به روش
booth به چند پالس clock نیاز دارد؟ فرض کنید براي بـاز شـدن

ورو ديها به 3 پالس clock و براي ارسال خروج یها به 2 پاس clock . نیاز داریم

o111 1o o مضروب

´1o1oo11

(19 4 17 (3 14 (2 12 (1

پاسخ
نامه ي تستهاي فصل اول
:


مطالب دیگر:
🔗6 مقاله با موضوع نور در معماری ایرانی- اسلامی(فایل word قابل ویرایش)🔗4 مقاله با موضوع نورپردازی در طراحی معماری(فایل word قابل ویرایش)🔗5 مقاله با موضوع هویت در بافت تاریخی(فایل word قابل ویرایش)🔗زندیه🔗6 مقاله با موضوع هویت در شهرسازی و طراحی شهری- بخش اول(فایل word قابل ویرایش)🔗4 مقاله با موضوع هویت در شهرسازی و طراحی شهری- بخش دوم(فایل word قابل ویرایش)🔗3 مقاله با موضوع هویت در معماری(فایل word قابل ویرایش)🔗4 مقاله با موضوع هویت در معماری معاصر ایران- بخش دوم(فایل word قابل ویرایش)🔗5 مقاله با موضوع هویت در معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی- بخش دوم(فایل word قابل ویرایش)🔗مقاله درباره حج (۳۱صword)🔗مقاله در مورد تری گلیسرید و چربی خون (۶۱صword)🔗مقاله در مورد نفت و گاز (۳۴صword)🔗مقاله در مورد جنگل های مانگرو (حرا) (۲۶صword)🔗تحقیق طرح اختلاط بتن و ضرایب تقلیل🔗تحقیق اثرات نامنظمي سازه در بر آورد منحني شكنندگي🔗پکیج مقالات ورزشی(9مقاله)🔗ارزیابی آسیب پذیری سفره های آب زیرزمینی مناطق مبتلا به شوری🔗جزوه مبانی معماری و شهرسازی🔗دانلود پروژه کامل طراحی کتابخانه همراه با رندرهای 3max🔗مقاله ای تحت عنوان معلم🔗نعمت های الهی🔗همه چیز درباره نماز🔗فایل اتوکد نرده پلهای همسطح🔗بلوک دو بعدی اتوکد ترن و لوکوموتیو🔗فایل اتوکد آبنما