لینک مستقیم(بررسي شيوع اختلالات رواني در بيماران كليوي)

بررسي شيوع اختلالات رواني در بيماران كليوي|لینک مستقیم|اِل کِی|39012387|مفهوم اختلالات رواني,افسردگي,دیالیز,بیمار های دیالیزی,خصومت,پرخاشگري,روان پريشي,پایان نامه مفهوم اختلالات رواني,پایان نامه در مورد بیماری کلیوی,تحقیق در مورد بیماری های روانی,پارانوئيد,اسكيزوفرني,فوبي,خود بيمار انگاري,انواع روشهاي درمان
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسي شيوع اختلالات رواني در بيماران كليوي را مشاهده می نمایید.

مقدمه :
مشكلات رواني در جوامع همانند كوه يخي مي ماندكه تنها ده درصد آن قابل رؤيت بوده و نود درصد پنهان است . امروزه اين مشكلات خسارتهاي جبران ناپذيري بر پيكريه جامعه بطور عام و موقعيت شغلي افراد بطور خاص وارد كرده است. برخوردهاي پرخاشگراه در خانواده و جامعه احساس نگراني، افسردگي و اضطراب، مصرف زياد و فراگير داروهاي اعصاب و روان همگي حكايت از مواجهه جامعه انساني با مشكلات روحي رواني دارد . به گونه اي كه بنابر اعلام سازمان بهداشت جهاني حدود پانصد ميليون نفر از جمعيت جهان در حال حاضر از بيماريهاي رواني رنج مي برند ( خراسان 1380).
در بررسي بيماريهاي لازم است كه كنش متقابل پيچيد. بين نيروهاي موجود در درون يك فرد و محيط او در نظر گرفته شود. طبيعت و تظاهر علائم و نشانه هاي روان پزشكي عميقاً تحت تأثير استحكام رواني بيمار، ظرفيتهاي تطابقي او و دفاعهاي رواني روانشناختيش قرار مي گيرد. و تصوير باليني حاصله نهايتاً بيانگر موازنه بين آسيب شناسي رواني بيمار است. ارتباط پيچيده بين شكل گيري علايم رواني و وقوع وقايع مختلف در زندگي به ويژه وقايع منحني تهديد كننده، غير قابل پيش بيني و مهارنشدني وجود دارد. عموماً چنين وقايع ناخواسته اي موجب « در هم گسستگي عصبي » فرد شده و او را مستعد شكل گيري علايم رواني مي كنند ( به ويژه اگر فرد قبلاً داراي يك اختلال رواني بوده باشد)
وقايعي مانند بيماري و ضعف و ناتواني بدن در مقابله و توانايي با بيماري موجب آشفتگي رواني در بعضي از نجات يافتگان يافت مي شود. پاسخهاي فردي خيلي باهم فرق دارند. وقايع منفي زندگي و حمايت هاي ضعيف اجتماعي در آسيب زايي آشفتگي هاي رواني اهميت دارند. البته ممكن است مدتي طول بكشد تا عواقب مواجهه با ضربه رواني خود را نشان دهد. به همين دليل ممكن است يك دوره بحراني وجود داشته باشد كه تا وقتي علائم بيماري خيلي شديد نشده بتوانيم از بدتر شدن آن جلوگيري مي كنيم. از ميان عوامل استرس زا مي توان به بيماريهاي كليوي اشاره كرد كه تا حدودي گريبان گيري تعدادي از افراد جامعه مي باشد كه اثرات بايد از بر جسم روان افراد برجاي مي گذارد.

فهرست مطالب:
فصل اول : موضوع تحقيق
مقدمه
بيان مسأله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف پژوهش
سئوالهاي تحقيق
متغيرهاي تحقيق
تعريف نظري و عملياتي مفاهيم
فصل دوم : پيشنيه تحقيق
مفهوم اختلالات رواني
ديدگاههاي نظري در اختلالات رواني
ابعاد پرسشنامه
افسردگي
خصومت ( پرخاشگري)
ابراز وجود
روان پريشي
ويژگي اساسي دريسكوزها يا روان پريشي ها
پارانوئيد
اسكيزوفرني و علايم شاخص آن
اضطراب
فوبي
خود بيمار انگاري ( هيپوكندريا)
وسواس
انواع رفتارهاي اجباري
انواع روشهاي درماني بيماران دياليزي
درمان رواني بيماران دياليزي
تحقيقات خارجي
تحقيقات داخلي
فصل سوم: روش تحقيق
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري و روش نمونه گيري
ابزار پژوهش
روش جمع آوري داده ها و تجزيه و تحليل
فصل چهارم :تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
توصيف و تحليل داده ها
فرضيه آزمايي
فصل پنجم :بحث و نتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري
محدوديتهاي تحقيق
پيشنهادات تحقيق
منابع و مآخذ


مطالب دیگر:
پاورپوینت بررسی 40 فکر سمی و تله روانیپاورپوینت بررسی 101 تکنیک حل خلاق مسئلهپاورپوینت بررسی ابزارها و روش ها در مدیریت کیفیتپاورپوینت استعاره های سازمانمقاله ترجمه شده اقلام تعهدی و عملکرد بازده سهام بر اساس فعالیت های تامین مالی خارجی به همراه مقاله اصلیپاورپوینت آموزش منابع انسانی پاورپوینت آموزش و توسعه نیروی انسانیپاورپوینت انتظار عدالت و عدالت در سازمان (کتاب انتظار عدالت و عدالت در سازمان رضائیان)پاورپوینت (اسلاید) انگیزشپاورپوینت انگیزش و نظریه های آنپاورپوینت اندازه گیری کمی بازار و پیش بینی فروشپاورپوینت انواع بازار و محیط بازاریابیپاورپوینت اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابیپاورپوینت بازاریابی داخلیپاورپوینت برنامه ریزی بازاریابی عمومیپاورپوینت تصمیم گیری در بازاریابیپاورپوینت چگونگی ایجاد خلاقیت در مدیریت بازاریابیپاورپوینت سیستم بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابیپاورپوینت مطالعات فرهنگی در بازاریابی بین المللیپاورپوینت مفاهیم مدیریت بازار پاورپوینت نیازها و رفتار خریدارانپاورپوینت سیستم و مدیریت توزیع ( فصل دهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)پاورپوینت فعالیتهاي ترفیعی و تشویقی ( فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)پاورپوینت معرفی بازاریابی ( فصل اول کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران )پاورپوینت بررسی ابزارهای مدیریت و بهبود کیفیت