لینک مستقیم(مبانی نظری و پیشینه پژوهش سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني|لینک مستقیم|اِل کِی|31011256|مبانی نظری و پیشینه پژوهش سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني ,پیشینه پژوهش سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني ,مبانی نظری,پیشینه پژوهش, سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه پژوهش سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني را مشاهده می نمایید.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني
دارای 73 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

تعريف سيستم............................................. 12
2-1-1- عناصر سيستم...................................... 13
2-1-2- اطلاعات........................................... 15
2-1-3- اهميت اطلاعات..................................... 16
2-1-4- ويژگي‌هاي اطلاعات.................................. 16
2-1-5- افزايش تقاضا براي اطلاعات......................... 17
2-2- تعاريف سيستم اطلاعات مديريت......................... 17
2 ـ 3 ـ تاريخچه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت.................. 19
2ـ 4 ـ انواع سيستم‌هاي اطلاعاتي........................... 23
2 ـ 4 ـ 1 ـ سيستم پشتيباني تصميم (DSS)................... 24
2ـ 4ـ2 ـ سيستم گزارش دهي مديريت (MRS)..................... 25
2ـ 4ـ3 ـ سيستم‌هاي اطلاعات مديران اجرايي (EIS) .............. 27
2 ـ4 ـ 4 ـ سيستم خودکار اداري (OAS)...................... 28
2 ـ4 ـ 5 ـ سيستم پردازش عمليات (TPS)..................... 29
2 ـ4 ـ 6 ـ سيستم خبره يا هوشمند (ES)..................... 31
2 ـ5 ـ مديريت و سيستم‌هاي اطلاعات مديريت.................. 32
2ـ5ـ1ـ سيستم اطلاعات مديريت و نقش‌هاي مديران.............. 33
2ـ5ـ2ـ دانش مديريت...................................... 34
2ـ6ـ نقش کامپيوتر در سيستم اطلاعات مديريت ........... 35
2ـ7 ـ ويژگي‌هاي استثنايي کامپيوتر.................... 35
2ـ7 ـ1ـ مدل عمومي‌يک سيستم کامپيوتر.................. 36
2ـ8ـ تفاوت بين کامپيوتر و سيستم‌هاي اطلاعاتي.......... 37
2 -8- 1- جايگاه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت، بعنوان يک سيستم 38
2 -8- 2- ضرورت سيستم اطلاعات مديريت ................. 39
2 - 9 - سيستم اطلاعات مديريت منابع انساني ........... 40
2 - 9 - 1- ضرورت سيستم اطلاعات منابع انساني ......... 42
2 -9 - 2- کاربرد سيستم اطلاعات منابع انساني ......... 42
2 ـ 10 ـ ارزيابي سيستم اطلاعات مديريت............... 45
2 ـ 11ـ مفهوم مديريت منابع انساني................... 49
2 ـ 12 ـ اهميت مديريت منابع انساني.................. 50
2 ـ 13 ـ تاريخچه مديريت منابع انساني................ 50
2 ـ 14 ـ عناصر سيستم مديريت منابع انساني با نگرشي استراتژيک 53
2 ـ 15 ـ اهداف مديريت منابع انساني.................. 55
2 ـ 16 ـ نقش مديريت منابع انساني.................... 56
2ـ16ـ1ـ سازماندهي................................... 61
2-16-2- برنامه‌ريزي منابع انساني..................... 64
2-16-3- كارمنديابي.................................. 65
2-16-4- توسعه منابع انساني.......................... 66
2-16-5- مديريت پاداش................................ 67
2-16-6- امور رفاهي كاركنان.......................... 68
2-16-7- امور اداري و پرسنلي كاركنان................. 69
2-17- پژوهشهاي مرتبط با موضوع پژوهش ................ 70
2 ـ17 ـ1-حقيقات انجام شده در خارج .................. 70
2 ـ 17-2- تحقيقات انجام شده در داخل................. 72

مقدمه
در اين فصل جهت ارزيابي كاربرد سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني، ابتدا مباحث مربوط به سيستم اطلاعات مديريت، كه شامل: تعريف سيستم و اطلاعات براي درك بهتر سيستم اطلاعات مديريت و سپس تعريف سيستم اطلاعات مديريت، تاريخچة سيستم اطلاعات مديريت، انواع سيستم اطلاعات مديريت، جايگاه سيستم اطلاعات مديريت، ضرورت سيستم اطلاعات مديريت، سيستم اطلاعات مديريت منابع انساني و ارزيابي سيستم اطلاعات مديريت و سپس مباحث مربوط به مديريت منابع انساني كه شامل: تعريف مديريت منابع انساني، هدف و وظايف مديريت منابع انساني است مورد بحث قرار مي‌گيرد و در نهايت اين فصل با بررسي پژوهش‌هاي مرتبط با موضوع تحقيق در خارج و داخل دنبال مي‌شود.

2-1- تعريف سيستم

سيستم مجموعه‌اي است كه از چندين جزء وابسته به يكديگر تشكيل يافته است. منصوركيا (1381) عقيده دارد كه "سيستم عبارت است از تعدادي روش وابسته به يكديگر كه با اجراي روشهاي مزبور، قسمتي از هدف يك سازمان تأمين مي‌شود" (ص 42). در طول ساليان دراز تعاريف گوناگوني از سيستم بيان گرديده است كه اكثراً يك مفهوم را مي‌رسانند. نظر مشترك بيشتر مطالبي كه درباره سيستم جمع آوري شده است آن را به اين صورت تعريف كرده است كه: "سيستم مجموعه‌اي از عناصر است كه براي رسيدن به يك هدف مشخص و مشترك گرد هم آمده اند به طوري كه بين اين عناصر يك رابطه تعاملي وجود دارد و نظم در روابط بين عناصر وجود دارد. يعني هر عنصر داراي يك نقش مي‌باشد" (صرافي زاده و پناهي، 1384، ص 4).

در نتيجه سيستم عبارت است از مجموعه‌اي از عناصر كه به يكديگر تأثيرات متقابل دارند. مهمترين خاصيت هر سيستم، وابستگي متقابل عناصر آن به يكديگر و تشكيل يك مجموعه براي انجام وظيفه‌اي خاص است.

2-1-2- عناصر سيستم

همانطور كه گفته شد يك سيستم مجموعه‌اي از اجزاء مي‌باشد كه با هم، براي برآوردن يك هدف يا مقصود، در كنش متقابل مي‌باشد. تحت چارچوب اين تعريف، عناصر لازم براي وجود هر سيستمي‌مي‌تواند مشخص گردد. اين عناصر، محيط، نهاده، فرايند، بازده و بازخورد را در بر مي‌گيرد.

· محيط سيستم

هر سيستمي‌در يك محيط عمل مي‌كند و با محيط خود تعامل دارد، از آن دريافتي‌هايي دارد و به آن خروجي‌هايي مي‌فرستد. محيط سيستم را احاطه مي‌كند. در عين حال هم بر آن اثر مي‌گذارد و هم از آن متأثر مي‌شود. سلماني (1376) عقيده دارد كه "محيط براي يك سيستم مشخص عبارت است از مجموعه همه اشيايي كه تغيير در ويژگي‌هاي آنها بر روي سيستم اثر مي‌گذارد و همچنين اشيايي كه رفتار سيستم باعث تغيير در ويژگي‌هاي آنها مي‌شود" (ص 10). سيادت و رباني (1381) در تعريف ديگر محيط سيستم را به شرح زير تعريف نموده اند:

هر سيستم توسط محيطي خاص احاطه گرديده است و از عوامل محيطي از قبيل عوامل فرهنگي، طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي متأثر است و بر آنها اثر مي‌گذارد. اين تأثير و تأثر جرياني يك جانبه نبوده و جنبه متقابل دارد. بنابراين، محيط هر سيستم را يك سري عوامل تشكيل مي‌دهند كه با اينكه جزء سيستم نيستند اما تغييري در هر يك از آنها مي‌تواند تغييراتي را در سيستم مسبب گردد. سيستم براي ابقاء در محيط بايستي پاسخگوي نيازهاي محيطي باشد و خود را با شرايط و اوضاع و احوال محيط خود تطبيق دهد (ص 33).

آنچه به عنوان محيط تلقي مي‌گردد به اهداف، نيازها و فعاليتهاي سيستم و نيز به نوع سيستم، بستگي دارد. در نتيجه همه سيستم‌ها داراي محيط خاص خود مي‌باشند و سيستم با محيط خود از طريق داده و ستاده در كنش متقابل است.


مطالب دیگر:
📃فرهنگ لغات و اصطلاحات جوشکاری📃فرهنگ لغات تخصصی جامع دریایی📃پاورپوینت آشنایی اصول پایپینگ (piping)📃پرسشنامه رفتار منطقی درک شده سازمان📃پرسشنامه تغییر سازمانی📃پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان📃پرسشنامه یادگیری در مورد محیط مدیران📃پرسشنامه برنامه های بهبود بهره وری📃پرسشنامه نگرش کارکنان نسبت به افزایش بهره وری📃پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی📃پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید (1990)📃پرسشنامه سبک رهبری سالزمن📃پرسشنامه عزت نفس آیزنگ📃پرسشنامه مدیریت دانش📃پرسشنامه مزیت رقابتی📃پرسشنامه شكست هاي شناختي شغلي📃پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز📃پرسشنامه منبع استرس (شغل)📃پرسشنامه تعارضات سازمانی📃پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر📃پرسشنامه بیگانگی شغلی📃پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس📃پرسشنامه انگیزش شغلی رایت📃پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر📃پرسشنامه چندعاملی رهبری (MLQ)