لینک مستقیم(بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي (درون‌گرا و برون‌گرا) و ميزان بهره‌وري)

بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي (درون‌گرا و برون‌گرا) و ميزان بهره‌وري|لینک مستقیم|اِل کِی|30020529|بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي (درون‌گرا و برون‌گرا) و ميزان بهره‌وري
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي (درون‌گرا و برون‌گرا) و ميزان بهره‌وري را مشاهده می نمایید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 93

چكيده پژوهش:از آنجائيكه نوع تيپ شخصيتي افراد بر روي عملكرد آنها تاثيرگذار است ، و از طرف ديگر با توجه به نوع كاري كه افراد در سازمانها و يا شركت‌ها انجام مي‌دهند، مي‌توان گفت كه نوع تيپ شخصيتي افراد عبارتست از اينكه درون‌گرا يا برون‌گرا باشند با روي بازده كار افراد و يا به طور كلي بر روي بهره‌وري سازمان اثرگذار است.بنابراين محقق د رپژوهش حاضر سعي دارد كه با استفاده از آزمون تيپ شخصيتي آيزنك بزرگسالان كه ميزان درون‌گرايي و برون‌گرايي افراد را مي‌سنجد و مشخص مي‌كند كه فرد برون‌گرا است و يا درون‌گرا و نيز محقق ساخته بهره‌وري كه ميزان بهره‌وري را در سازمانها مي‌سنجد ، و ديگر اينكه اين آزمون‌ها بر روي كاركنان مركز خدمات مديريت صنايع اجرا شده است. و در اين رابطه محقق در جهت نيل به اهداف پژوهش فرضيه‌هاي زير را ارائه نموده است:فرضيه 1- بين‌برون‌گرايي- درون‌گرايي كاركنان و بهره‌وري در اثر توجيه مستمر رابطه معناداري وجود دارد.فرضيه2- بين‌برون‌گرايي- درون‌گرايي كاركنان و بهره‌وري در اثر حمايت رابطه معناداري وجود دارد.فرضيه 3- بين‌برون‌گرايي- درون‌گرايي كاركنان و بهره‌وري در اثر بازخورد مستمر مدير رابطه معناداري وجود دارد.فرضيه 4- بين‌برون‌گرايي- درون‌گرايي كاركنان و بهره‌وري در اثر آگاهي مدير از محيط خارجي رابطه معناداري وجود دارد.فرضيه 5- بين‌برون‌گرايي- درون‌گرايي كاركنان و بهره‌وري در اثر مشاركت دادن كاركنان رابطه معناداري وجود دارد.نمونه‌آماري در اين پژوهش تشكيل شده از 30 نفر كاركنان مركز خدمات مديريت صنايع كه سن آنها بين 24 تا 45 سال قرار دارد. محقق پس از تجزيه و تحليل داده‌هاي پژوهش به اين نتيجه رسيد كه بين تيپ شخصيتي درون‌گرا – برون‌گرا با هيچ يك از خرده مقياس‌هاي آزمون بهره‌وري رابطه معناداري وجود ندارد.اينجانب سارا سليماني روزبهاني دانشجوي رشته روان‌شناسي صنعتي- سازماني با شماره دانشجويي 80123708 در تاريخ / 12/83 اين پايان‌نامه را شروع و در تاريخ /5/84 به پايان رسانيدم.امضـاء استـاد راهنمـا

فصــل اولمقـــدمــه پــژوهــشمقدمهاز زمان آغاز كار روان‌شناسي به عنوان يك علم اين موضوع هميشه مطرح بوده است كه علت اصلي رفتارهاي انسان چيست؟ و چرا انسانها در موقعيت‌هاي مشابه مانند هم رفار نمي‌كنند. در پاسخ به اين سوال و سئوال‌هاي شبيه به اين ديدگاههاي مختلفي از از منظر خود پاسخ‌هايي داده‌اند.بعضي دانشمندان معتقدند كه بيشتر رفتار انسان بر تركيب ژنتيكي ، رشد فيزيولوژيكي و عملكرد عصبي او مربوط مي‌شود. وراثت گرايان معتقدند كه تفاوت تا حد زيادي ناشي از تفاوتهاي ارثي و هيجاني است، از طرف ديگر محيط‌گرايان بر تاثيرهاي محيطي و اجتماعي در الگوهاي رشد تاكيد دارند، آنها معتقدند كه اشخاص به مردم و اشياء اطراف خود واكنش نشان مي‌دهند، بسياري از دانشمندان مدعي‌اند كه از هيچ طريقي نمي‌توان متغيرهاي محيطي را از هم جدا كرد، يا يكي را به ديگري ترجيح داد، زيرا هر دو از لحظه تولد و شايد قبل از تولد درهم تاثير مي‌گذارند. ( مالسن و همكاران ، 1373)در مورد تيپ‌هاي شخصيتي بايد به مفهوم درون‌گرايي و برون‌گرايي اشاره كرد. بعضي معتقدند كه درون‌گرايي و برون‌گرايي متكي به عوامل موروثي است. اما اين عوامل تا آن اندازه نيست كه ما نتوانيم شخصيت خود را تغيير دهيم، به علاوه ، اغلب درون‌گرايي‌ها و برون‌گرايي‌ها ممكن است محصول تجربه و يادگيري باشد. از اين رو، هر كس مي‌تواند رفتار خود را عمداً در سير درون‌گرايي و برون‌گرايي سوق دهد. به طور كلي شخصيت درون‌گرا ، در رفتار و عمل و حل مسائل، داراي انگيزه و هدف‌هايي است كه با خواسته‌هاي دروني خودش متناسب مي‌باشد. فرد درون‌گرا شيفته‌ي دنياي درون است و هر امر ذهني را كه درون او مي‌گذرد ، بصورت عيني , يعني مانند امري كه در دنياي خارج وجود دارد، توصيف مي‌كند. اما فرد برون‌گرا ، بين خود و اعتقادي كه دارا مي‌باشد تمايزي قائل نيست، و هر انتقاد يا حمله‌اي به اعتقاد او به منزله‌ي حمله به خود است. در حالي كه درون‌گرا ممكن است به سختي از يك عقيده دفاع كند، اما مي‌داند كه از يك عقيده دفاع مي‌كند نه از شخص خود. (فرجي ، 1376)بدين ترتيب برون‌گرايي واقعي كسي است كه سعي مي‌كند به خاطر مردم و امور دنيوي زندگي كند و در راه كسب قدرت، ثروت و جلب تحسين و ستايش ديگران گام بردارد. اين شخصيت پروانه‌صفت در جهان كار و كوشش مي‌كند و اغلب مشاغلي از قبيل سياست مديريت , هنرپيشگي را اختيار مي‌كند. اما درون‌گرا واقعي معمولاً يك شخصيت منزوي، غيراجتماعي ، علاقمند به انديشه‌ها و احساسات و تجارب خود، متفكر ، معقول و پاي‌بند به اصول و معيارهاي اخلاقي است و اغلب در تعقيب هدفها و اثبات عقايد خود سخت و خشك انعطاف‌پذير است.از آنجا كه سيستم‌ها و حالت‌ها و واكنش‌هاي افراد و هم‌چنين خلق و حالات روحي و رواني در افراد مختلف يكسان نيست و هم چنين تيپ‌هاي شخصيتي افراد كاملاً متفاوت استاد اين پژوهش سعي شده است رابطه‌ي ويژگي‌هاي شخصيتي افراد و بهره‌وري آنها بررسي گردد. و در پژوهش حاضر منظور از بهره‌وري بيشتر بهره‌وري از بعد نيروي انساني است و رابطه آن با تيپ‌هاي شخصيتي مد نظر است. – ( فرجي ، 1376)بيان مسئله :بحث درباره‌ي شخصيت و تشريح عوامل موثر در آن از جمله مباحثي است كه هم انسان را در شناخت خود و ديگران ياري مي‌كند و هم متقاعد مي‌سازد كه افكار، نيازها و انگيزه‌هاي آدمي در بزرگسالي متاثر از تجارب دوران خردسالي است.شخصيت عبارت است از سازمان ثابت و پايداري از منش، خلق و خوي، حالات عاطفي و انفعالي و خصوصيات دروني و جسمي شخص است كه هم بر روي ميزان سازگاري با محيط تاثير مي‌گذارد و هم بوسيله آن مي‌توان به عكس‌العمل‌هايي كه انسان از نظر رفار و احساسات در ارتباط مردم, يا نسبت به زندگي نشان مي‌دهد، پي برد. در مورد انواع شخصيت، طبقه‌بندي‌هاي مختلفي وجود دارد، در اين پژوهش روي نوع برون‌گرا و درون‌گراو رابطه‌ي هر يك از آنها با بهره‌وري تاكيد شده است. همانطور كه مي‌دانيد معمول‌ترين تعريف بهره‌وري عبارت است از نسبت خروجي به ورودي در اين تعريف كليه عناصر از قبيل بهره‌وري كار ، مواد ، سرمايه، زمين، تكنولوژي و مديريت در نظر گرفته مي‌شود و در پژوهش حاضر منظور از بهره‌وري بيشتر بهره‌وري از بعد نيروي انساني است و تاثيري كه شخصيت افراد درون‌گرا و برو‌ن‌گرا دارد، مد نظر است. – (فرجي، 1376)اهميت و ضرورت پژوهش:بهره‌وري مقوله جديدي نيست. قدمت نوشته‌هاي راجع به آن به سالهاي 400 سال قبل از ميلاد مسيح برمي‌گردد با يك نگرش دقيق‌تر متوجه مي‌شويم، قدمت ان به شالوده‌ي زمان شروع زندگي انسان در روي زمين برمي‌گردد. ( هانس و ديگران ، 76)و با توجه به احتمال وجود رابطه بين بهره‌وري و تيپ‌هاي شخصيتي افراد ، انجام پژوهشي در زمينه‌ي بررسي وجود رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي (درون‌گرايي و برون‌گرايي) و ميزان بهره‌وري در هر جامعه‌اي ضروري به نظر مي‌رسد و چنين امري در زمينه‌هاي شغلي از اهميت بالايي برخودار است.

هدف پژوهشپژوهش حاضر به بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي (درون‌گرا و برون‌گرا) و ميزان بهره‌وري مي‌پردازد و هدف ان است كه به اين سئوال پاسخ دهد كه آيا بين درون‌گرايي و برون‌گرايي و بهره‌وري شغلي رابطه وجود دارد. بهره‌وري مفهومي است جامع و كامل كه افزايش آن به عنوان يك ضرورت ، جهت ارتقاء به سطح زندگي و رفاه بيشتر ، آرامش و آسايش انسانها، كه هدف اساسي براي همه‌ي انسانها محسوب مي‌شود ، همواره مد نظر دست‌اندركاران سياست و اقتصاد و درلتمدران بوده است، (خاكي، 1376).سوال پژوهش:فرضيه اول- بين‌برون‌گرايي- درون‌گرايي كاركنان و بهره‌وري در اثر توجيه مستمر رابطه معناداري وجود دارد.فرضيه دوم- بين‌برون‌گرايي- درون‌گرايي كاركنان و بهره‌وري در اثر حمايت رابطه معناداري وجود دارد.فرضيه سوم- بين‌برون‌گرايي- درون‌گرايي كاركنان و بهره‌وري در اثر بازخورد مستمر مدير رابطه معناداري وجود دارد.فرضيه چهارم- بين‌برون‌گرايي- درون‌گرايي كاركنان و بهره‌وري در اثر آگاهي مدير از محيط خارجي رابطه معناداري وجود دارد.فرضيه پنجم- بين‌برون‌گرايي- درون‌گرايي كاركنان و بهره‌وري در اثر مشاركت دادن كاركنان رابطه معناداري وجود دارد.متغير مستقل: بهره‌وري كاركنانمتغير وابسته: نوع تيپ شخصيتي كاركنان كه خود شامل درون‌گرايي و برون‌گرايي است.

تعاريف مفاهيم و اصطلاحات پژوهش:تعريف نظري بهره‌وري: ( productivity)بهره‌وري عبارتست از تحقق اهداف سازمان از طريق استفاده‌ي موثر از منابع. لذا بهره‌وري يك معيار و سيع در عملكرد سازمان است كه هم شامل اثربخشي و نيز كارايي مي‌گردد، (زارعي متين ، 1374).تعريف عملياتي بهره‌وري:منظور از بهره‌وري در اين پژوهش ميزان نمرهداي مي‌باشد كه آزمودني از پرسشنامه محقق ساخته در خصوص بهره‌وري شغلي بدست مي‌آورد.تعريف نظري برون‌گرايي: ( Extroversion)يكي از انواع شخصيت كه در آن فرد ماجراجو و مغرور است، سريعاً واكنش نشان مي‌دهد و تمايل به پرخاشگري دارد، احساسات وي در كنترلش نيست و او بدون تامل و انديشه عمل مي‌كند، ( ستوده ، 1381).تعريف عملياتي درون‌گرايي و برون‌گرايي:منظور از درون‌گرايي و برون‌گرايي در اين پژوهش ميزان نمره‌اي است كه آزمودني از پرسشنامه آبزنك بدست مي‌آورد.

فصل دومپيشينه پژوهش

بخش اولتاريخچه‌اي در ارتباط با موضوع شخصيت:ايشان از دوران يونان باستان و شايد هم هزاران سال قبل از آن به مطالعه و تحقيق در مورد ماهست شخصيت علاقمند بوده است. با اين حال در مقايسه با آموزگاران تعداد كمي به صورت حرفه‌اي به بررسي اين مسئله پرداخته‌اند. پيچيدگي شخصيت انسان مشكلات خاصي را كه براي آن دسته كه يك تعريف جامع براي واژه داشته‌اند ايجاد كرده است. بعضي از اين تلاشها كه به صورت گسترده‌اي هم ادامه يافته است، به قول آلپورت به نظر مي‌رسد كه همه جوانب را در نظر گرفته و ما را به ادامه اين مسير هم ترغيب مي‌كند. بسيار مشكل است كه بتوانيم مسئله را بسيار مو شكافانه مورد بررسي قرا دهيم. زيرا در زندگي روزمره تقريباً غيرممكن است شخصيت كسي را تصور كرد بدون آنكه توانايي‌هاي ذهني، جسمي ، خلاقيت و … او را در نظر گرفت، ( هيلگارد، 1369).به طور كلي واژه شخصيت در زبان روزمره معاني گوناگوني دارد. مثلاً وقتي در مورد كسي گفته مي‌شود " بسيار با شخصيت است" عالباً درجه كارايي و جاذبه‌ اجتماعي وي مورد نظر است.روان‌شناسان در مورد تعريف دقيق شخصيت اتفاق نظر دارند. با اين حال در بحث حاضر مراد از واژه شخصيت الگوهاي معيني از رفتار و شيوه‌هاي تفكر است كه نحوه سازگاري شخص را با محيط تعيين مي‌كنند. در اين تعريف اصطلاح معين به همساني رفتار اشاره دارد. بدين معني كه مردم در شرايط گوناگون به اين گرايش دارند كه به طرز نسبتاً معين تفكر كنند يا دست به عمل بزنند، ( هليگارد، 1369).رفتار نتيجه تعامل ويژگي‌هاي شخصيت با شرايط مادي و اجتماعي محيط است. شخصيت اجتماعي هر كس شامل ( حركات و اطوار ظاهري) مانند : سخن گفتن و نحوه راه رفتن خلق و خوي كلي ( يعني روي هم رفته خوش خلق يا بدخلق بودن) و نحوه واكنش در برابر شرايط تهديد كننده و هم چنين نگرش‌هاي مشاهده شده و بسياري از واكنش‌هاي ديگر وي است.اگر چه رفتار آدمي در اجتماعات بزرگ ممكن است با رفتاري كه در بين گروه كوچكي از دوستان صميمي خود دارد، متفاوت باشد با اين حال ديگران مي‌توانند جنبه‌ي اجتماعي شخصيت وي را مشاهده و با روش‌هاي گوناگون مورد سنجش قرار دهند، بنابراين شخصيت داراي جنبه‌ي خصوصي و ناآشكارسازي مي‌باشد، جنبه خصوصي شخصيت شامل تخيلات ، تفكر، تجاربي است كه شخص نمي‌خواهد ديگران را در آنها سهيم كند. ممكن است شما تجربه‌هاي خاصي داشته‌ايد كه آنها را هيچ‌گاه يه هيچ كس نگفته‌ايم ، آرزهايي كه به نظرتان كودكانه‌تر و يا خجالت‌آورتر از آن بوده كه آشكار كنيد ، روياها و خاطراتي كه فقط در ذهن خودتان مي‌مانند.انديشه‌ها و خاطراتي كه به هنگام انتظار براي رفتن به كلاس درس با قدم زدن در جنگل از ذهن شما مي‌گذرند بخشي از شخصيت خصوصي شماست. ممكن است قسمتي از آنها را به شخص بسيار نزديك و صميمي ابراز كنيد. ولي اين گونه انديشه‌ها و خاطره‌ها به طور كلي در ذهن شما باقي مي‌مانند، (دهليگارد، 1369).

تعريف شخصيت:تعريف كردن مفهوم شخصيت، مانند اكثر مفاهيمي كه به ويژگي‌هاي انسان مربوط مي‌شود، كار آساني نيست، زيرا مفهومي كه اين كلمه در زبان عاميانه پيدا كرده است، با مفهومي كه در روان‌شناسي ، براي آن قائل شده‌اند ن تفاوت زيادي دارد، در زبان عاميانه كلمه شخصيت معاني مختلفي دارد. مثلاً در لغت‌نامه دهخدا معاني زير براي آن آمده است : شرافت ، نجابت، بزرگواري و درجه و … يا در صحبت‌هاي روزمره وقتي كه مي‌گوييم كه فلاني آدم با شخصيتي است، منظورمان اين است كه مقام، منزلتي دارد، مورد احترام ديگران است، كارهاي ناشايست انجام نمي‌دهد و …. ، ( گنجي ، 1375).

مطالب دیگر:
سيرتحول تهيه طرحهاي توسعه شهري در جهان و ايرانارتباط ورزش و سیاستآموزش اسکیآموزش ورزشیارزیابی فشارهای استاندارد فیزیکی ماهیچه های عضله خم کننده بازو توسط نیروسنج مخصوص ورزش کوهنوردیاسکواشآشنايي با استخر آشنايي با اصول بهداشت و تغذيه ورزشيآشنايي با اصول بهداشت وتغذيه ورزش 2آشنايي با ورزش بدمينتونآشنائی با ورزش صخره‌نوردیاصول دوچرخه سواریاصول گام برداری در سنگنوردیاصول (قواعد) ورزشهاي مقاومتيغواصي تعاريف آمادگي جسماني و اجزاي آنترکيب وزن چگونه مي توان به کودکان سواري آموخت؟ جودوآموزش ذهني و رواني براي مسابقاتآموزش مهارت غلت يا رولينگشيرجه و استارتآموزش فوتبال توسط پله قوانين و مقررات بازي تنيسآموزش کوهنوردي