لینک مستقیم(دانلود ترجمه فارسی مقاله طراحی مدار واسط ISFET دارای جبرانساز حرارتی جهت اندازه گیری PH به همراه اسلاید های ارايه آن)

دانلود ترجمه فارسی مقاله طراحی مدار واسط ISFET دارای جبرانساز حرارتی جهت اندازه گیری PH به همراه اسلاید های ارايه آن|لینک مستقیم|اِل کِی|50481152|ISFET,اندازه گیری PH
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان دانلود ترجمه فارسی مقاله طراحی مدار واسط ISFET دارای جبرانساز حرارتی جهت اندازه گیری PH به همراه اسلاید های ارايه آن را مشاهده می نمایید.

بسمه تعالی


در این مقاله، با بررسی مقدماتی مفاهیم مربوط به اندازه گیری PH با یک روش اندازه گیری به صورت بلو ک های مجزا آشنا و عملکرد هر یک تست شده است.


اﻳﻦ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺖ ﻛـﻪ ISFETﻫـﺎ ﺑﻠﺤـﺎظ ﺣﺮارﺗـﻲ ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪار ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎدي ﻫﺎ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﻛﻪ در داﺧﻞ ﮔﻴـﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﻣـﺪارﻫﺎي واﺳـﻂ ﺑﺴـﻴﺎري ﺑـﺮاي ﺑﺪﺳـﺖ آوردن ﭘ ﺎﺳـﺦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ISFET ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕـﻪ داﺷـﺘﻦ وﻟﺘـﺎژ درﻳـﻦ ﺳـﻮرس و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺟﺮﻳﺎن درﻳﻦ (CVCC)ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ.مطالب دیگر:
📚فیزیک پیش دانشگاهی صوت مفهوم موج صوتی📚فیزیک پیش دانشگاهی ویژه رشته ریاضی📚فیزیک پیش دانشگاهی📚فیزیک پیش دینامیک📚فیزیک دبیرستان فصل 2 حرکت یکنواخت بر خط راست با سرعت ثابت📚فیزیک دبیرستان فصل 2 شتاب متوسط و لحظه ای📚فیزیک دبیرستان📚فیزیک دوم نکات تکمیلی حرکت📚فیزیک دوم دبیرستان فصل 2 سرعت متوسط و لحظه ای📚فیزیک دوم دبیرستان فصل 5 چگالی📚فیزیک دوم دبیرستان فصل 5 حالت های ماده📚فیزیک دوم دبیرستان فصل 2 حرکت بر خط راست با شتاب ثابت📚فیزیک دوم دبیرستان فصل 4 توان📚فیزیک دوم دبیرستان فصل 5 محاسبه فشار در مایع ها📚فیزیک دوم دبیرستان فصل5 چگالی📚فیزیک دوم دبیرستان فصل5 حالت های مختلف ماده📚فیزیک دوم دبیرستان فصل5 فشار شاره ها📚فیزیک دوم دبیرستان فصل5 فشار مایعات📚فیزیک دوم دبیرستان فصل5 نیروهای بین مولکولی📚فیزیک دوم دبیرستان نیروهای بین مولکولی📚فیزیک دوم دبیرستان📚فیزیک دوم دبیرستان فصل اول بردارها📚فیزیک دوم📚فیزیک سال دوم دبیرستان فصل 5 فشار در شاره ها📚فیزیک سال دوم دبیرستان فصل5 فشار مایعات