لینک مستقیم(پاورپوینت ( اسلاید ) محاسبات ابری (cloud computing))

پاورپوینت ( اسلاید ) محاسبات ابری (cloud computing)|لینک مستقیم|اِل کِی|50301441|
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان پاورپوینت ( اسلاید ) محاسبات ابری (cloud computing) را مشاهده می نمایید.


توضیحات:


پاورپوینتارائه کلاسی با موضوعمحاسبات ابری، در حجم 23اسلاید


بخشی از متن:


ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮي ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎي اﺷﺎره دارد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺠﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎي راﯾﺞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮاي درك ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮي از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺑﺮ را ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﺪل اول اﺑﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺮ ﮐﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺪل اﺳﺘﻘﺮار( و ﻣﺪل دوم ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺳﺮوﯾﺴﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﺪل ﺳﺮوﯾﺲ(. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮي ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﺴﯿﺎري دارد و در ﺻﻨﻌﺖ و در ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻮم ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ..


فهرست مطالب:


چکیده


ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮي


ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮي


ﻣﺸﺨﺼﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮي


عناصر زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮي


ﭘﺮدازش ﺷﺒﮑﻪاي


ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮي


اﻟﮕﻮﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮي


ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري

مطالب دیگر:
📚پاورپوینت درس دوم علوم تجربی اول ابتدایی، مواد اطراف ما📚پاورپوینت درس زنبورعسل،کوه ها، قرآن پایه نهم📚پاورپوینت درس 9 علوم تجربی دوم دبستان، سرگذشت دانه📚پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی نهم، سرگذشت زمین📚پاورپوینت فصل 5 ریاضی هشتم، درس ضرب عدد در بردار📚504 واژه ضروری زبان بهمراه مترادفهای ان به روش کدینک و تصویری و بدون فراموشی با تخفیف 95 درصد📚کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیمpdf📚دانلود کتاب تفسیر موضوعی نهج البلاغه به همراه خلاصه فایل به صورت (word)📚دانلود کتاب تاریخ امامت دکتر اصغر منتظر القائم pdf📚دانلود کتاب آمار و احتمالات مقدماتی دکتر بهبودیان pdf📚دانلود کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم جمعی از نویسندگان pdf📚دانلود کتاب دانش خانواده و جمعیت ( جمعی از نویسندگان) + نمونه سوالات تستی + پاورپوینت خلاصه و ...📚دانلود کتاب وصایای امام خمینی (ره) تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی📚دانلود حل المسائل فارسی شیمی عمومی ۱ چارلز مورتیمر ترجمه عیسی یاوری pdf📚دانلود کتاب درس هایی از وصیت نامه امام خمینی (ره) + پاورپوینت کامل + نکات مهم وصایای امام + نمونه سوال📚دانلود کتاب اندیشه اسلامی یک ( pdf )📚پاورپوینت درس مهره داران و نگهداری مواد غذایی، علوم تجربی سوم ابتدایی📚پاورپوینت درس مواد خوراکی، فصل دوم علوم تجربی سوم دبستان📚مهمترين بيماري هاي برنج📚مقاله کامل درباره منوگرافي روستاي سياهكلان📚مقاله در مورد مهمترين بيماري هاي برنج📚مقاله آسيب شناسي در رشته هاي ورزشي خاص📚مقاله کامل درباره آزمایش میلیکان📚مقاله خنده درمانی📚بسته ویژه مسجدنما به مناسبت اربعین ۱۳۹۹