لینک مستقیم(دانلود مقاله سازمان اطلاعاتي روسيه (K.G.B))

دانلود مقاله سازمان اطلاعاتي روسيه (K.G.B)|لینک مستقیم|اِل کِی|50024934|
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان دانلود مقاله سازمان اطلاعاتي روسيه (K.G.B) را مشاهده می نمایید.

خرید و

تعداد صفحات:51
نوع فايل :WORD


قسمتی از مقاله:

پيشگفتار
شناخت سازمانهاي جاسوسي و پليسي و مطالعه در تاريخچه و اهداف و عملكرد آنها و همچنين آشنائي با اسرار شگردهاي و روشهاي جاسوسي آنها براي هر كشور و هر نظام سياسي اهميت ويژه اي دارد زيرا استقلال و ثبات سياسي هر كشور با مقياس وسيعي به ميزان و كيفيت و كميت فعاليت اين سازمانها بستگي دارد. سازمانهائي كه بصورت دستهاي نامرئي در تمام تحولات و حوادث و آشوبهاي سياسي بزرگ و كوچك جهان دخالت دارند

يك سازمان جاسوسي به همان اندازه كه ميتواند در تحكيم موقعيت يك كشور و حفظ ثبات سياسي و اجتماعي و اقتصادي آن ايفا كند و عامل بقا و دوام آن درتمام زمينه ها گردد به همان اندازه مي‎تواند وسيله مناسبي براي نابود ساختن يك نظام سياسي و سرنگون يك حكومت مورد نظر از قدرت و شهرتي جهان بر خوردار باشد. اهميت بيشتر به خود ميگيرد.

البته ترديدي وجود ندارد كه سهم ملتها را دراين رهگذر به هيچ وجه نمي توان ناديده گرفت و به روايت تاريخ تنها دولتهائي در مسير سياستها و توطئه هاي سازمانهاي جاسوسي جهان قرباني شده اند كه يا از هيچ گونه پشتوانه مردمي برخوردار نبوده و كشور را به دو جناح متمايز حاكم و محكوم مبدل ساخته اند و همواره سعي كرده اند تا به هر ترتيب مردم را دراستخدام و تحت انقياد و بردگي سياست خود درآورند. دسته اخير نظامهائي هستند كه تلاش مي‌كنند همواره عملكرد

خود را در جامعه بعنوان معيار حق و باطل و ملاك خدمت و خيانت شاخص گردانند و مردم را از توجه به الگوها معيارها و ارزشهاي متعالي باز دارند والا در جامعه ايكه در آن دولت و ملت در سايه حق و حقيقت با يكديگر متحد گردند نه تنها هيچ توطئه اي مؤثر نخواهد افتاد بلكه هيچ سازمان جاسوسي توان دخالت در آن را در وجود خود احساس نخواهد كرد.

مقدمه
هرگاه كسي بخواهد درباره موضوعي محرمانه و اطلاعاتي شرحي بنگارد و درعين حال توقع داشته باشد كه خواننده اش از محتواي نوشتة او به گونه اي منطقي و درست برداشت كند بايستي انگيزه گزينش موضوع. روش تحقيق و هدف نهايي اثر خويش را روشن سازد و از هر جهت مهمتر منابع و مآخذ مورد استفاده خود را نام ببرد.

ما در اين تحقيق بر آنيم كه K.G.B (دستگاه اطلاعاتي شوروي ) كي تشكيل شده و چه عملياتي را تا حالا در خارج و داخل كشور انجام داده و آيا استراتژي شوروي تهاجمي است يا تدافعي، و آيا سازمانهايي براي مقابله با اين سرويس اطلاعاتي وجود دارد و آيا خود اين دستگاه موضع گيري و پدافند قويتري دارد و آيا تا حالا عناصر اطلاعاتي اين سازمان كشف شده اند و اگر كشف شده‌اند آيا توانسته است كه به كار خود ادامه دهد و ساختار اين كميته چگونه است آيا ساختار انعطافي بوده يا نه ساختار متمركز و غير قابل انعطاف دارد آيا نفوذ در اين كميته به سهولت انجام مي گيرد و اگر نفوذ راحتر است آيا آسيب پذيري بيشتري دارد با جواب دادن به اين مقولات به هدفمان كه آشنايي با K.G.B است خواهيم رسيد
K.G.B مخفف Komitet Gosudarstwennai Besopasosti به معناي (كميته امنيت دولتي) مي باشد كه در داخل روسيه شوروي نقش (پليس مخفي سياسي) و در خارج وظيفه جمع آوري اطلاعات است و از بيستم دسامبر 1917 كه «چكا» تاًسيس شد اين تغيير نام متعددي داشته است و درسيزدهم ماه مارس 1954 كا.گ.ب آخرين نام خود را يافت و همواره «شمشير و سپر»حزب كمونيست شوروي بوده است سپر نماد محافظ از دستگاه رهبري حزب است و شمشير نيز وسيله اي است كه هيئت رئيسه حزب با آن خواست و ارادة خود را دربرون ودرون روسيه شوروي اعمال مي كند.

محورهاي عام
جمهوري فدراتيو روسيه بخش بزرگي از كشور اتحاد جماهير شوروي سابق است كه با 17 ميليون كيلومتر وسعت، بزرگترين كشورجهان است. اين كشور از دو بخش آسيايي و اروپايي تشكيل شده است. فاصلة مرزهاي اين كشور از شمال تا جنوب حدود 4000 كيلومتر واز غرب تا شرق حدود 9000 كيلومتر است. مرزهاي شمالي اين كشور همه مجاور اقيانوس منجد شمالي، مرزهاي شرقي در كنارة اقيانوس آرام، مرزهاي جنوبي مجاور كرةشمالي، چين، مغولستان، قزاقستان، درياي خزر، آذربايجان، گرجستان، درياي سياه و درياي آزف و از مغرب به جمهوريهاي اوكراين، بيلوروس، لاتوي، استوني، درياي بالتيك ،كشور فنلاند و نروژ محدود مي باشند و گروهي از اسلاوها كاتوليك و اسلاوهاي شمالي داراي مذهب ارتدكس هستند.
سابقه تاريخي اين كشور را از قرن شانزدهم ميلادي خاندان رومانف ها با يكپارچه كردن دوك نشين ها در روسيه حكومتي را بنيان نهادند كه بتدريج امپراطوري بزرگي را بوجود آوردند از اين كه روسية اروپا پيكره اصلي حكومت بود سرزمين وسيع سيبري را در آسيا متصرف شدند و به آن كشور ملحق ساختند. در اواخر هيجدهم تزارهاي روسي جمهوريهاي مسلمان نشين جنوبي را به تصرف درآورده و بالاخره در جنگهاي ايران و روس موفق شدند كه بخشي از سرزمينهاي كشور ما را نيز جدا ساخته و به روسيه ملحق كنند. اين روند ادامه يافت تا آنكه انقلاب سوسياليستي اكتبر 1917 ميلادي به طور كلي سيستم حكومتي اين كشور را دگرگون ساخته و حكومت كمونيستي را مستقر نمود. حكومت جديد در قالب 15 جمهوري به صورت كشور شوروي ظاهر گشت. جمهوريها از نظر امور داخلي انجام برنامه هاي كشاورزي صنعتي فرهنگي و تشكيلات اداري مستقل و از لحاظ و اقتصادي سياسي و نظامي تابع حكومت مركزي بودند. در سال 1990 ميلادي در كشور شوروي سابق رژيم كمونيستي محكوم به فروپاشي و اضمحلال گرديد و رشته ارتباط جمهوريها گسسته شد و از سال 1992 شانزه جمهوري مستقل جديد از كشور مزبور بوجود آمد.
كا. گ. ب. واژه اختصاري يك عبارت سه كلمه اي بزبان روسي است. اين عبارت كه مفهوم آن «كميته امنيت دولتي» ميباشد كه در نخستين سالهاي پس از انقلاب بلشويكي و روي كار آمدن لنين در روسيه در سال 1917 بوجود آمد. اين سازمان از دو اداره تشكيل شده است يكي اداره سياسي امنيتي كا. گ.ب كه مسئول حفظ امنيت داخلي و جاسوسي خارجي است و ديگري اداره كل اطلاعات ارتش سرخ يا گ آريو GRU نام دارد كه وظيفه اش نظارت و كنترل ودقيق ارتش و يكپارچه نگاه داشتن آن است.
ستاد مركزي كا گ ب در فاصله 2 خيابان از كاخ كرملين دريكي از ميدانهاي بزرگ مسكو بنام ميدان زرزينسكي قرار دارد. زرزينسكي چنانكه شرح خواهيم داد. اولين رئيس سازمان جاسوسي اتحاد جماهير شوروي در سال 1917 بوده است. سنگ بناي ساختمان ستاد، خاكستري متمايل به قهوه اي است اين ستاد در دوره روسيه تزاري مقر يك شركت بيمه بوده كه در مسكو مصادره شده است و در حال حاضر اتاقهاي آن را ديوارهاي زره پوش و دربهاي قطور و آهنين پوشانده است ساختمان از دو قسمت تشكيل شده يكي قسمت اداري و ديگري محل نگهداري زندانيان سياسي. و محل ساختمان ست GRU نيز در همين ميدان و در مقابل ساختمان كاگ ب واقع مي‌باشد.
پس از جنگ جهاني دوم افزايش زندانيان سياسي و بالا رفتن آمار اسراي آلماني باعث شد كه مقامات روسي چند طبقه ديگر به تدريج به اين ساختمان اضافه كنند.
ساختمان كاگ ب داراي يك حياط بزرگ مي‌باشد كه در يك طرف آن زندانيان «لوبيانكا» قرار دارد و در سمت ديگر حياط باشگاه كا گ ب واقع شده است. دفتر مدير داخلي كا گ ب در همين ساختمان واقع است ولي بسياري از ادارات عملياتي در ساختمان هاي نامشخص در مسكو پراكنده اند.
و آندروپوف رهبر پيشين شوروي كه در نيمه دوم بهمن ماه 1361 در اثر بيماري در مسكو درگذشت كه به مدت 15 سال رياست كاگ ب را عهده دار بوده است.
و خانه آندروپوف در محله كوتوزوسسكي قرار داشت كه اشيا لوكس خانه آندروپوف را دولت مجارستان در سال 1957 به پاس قدرداني از كمكهاي وي كه موجب نجات دولت آن كشور از شورش مردم گرديد به وي هديه كرده بود.مطالب دیگر:
🔗پاورپوینت فصل نهم علوم تجربی پایه هفتم منابع انرژی🔗پاورپوینت فصل هشتم علوم تجربی پایه هفتم انرژی و تبدیل های آن🔗پاورپوینت فصل هفتم علوم تجربی پایه هفتم سفر آب درون زمین🔗پاورپوینت فصل ششم علوم تجربی پایه هفتم سفر آب روی زمین🔗پاورپوینت فصل پنجم علوم تجربی پایه هفتم از معدن تا خانه🔗پاورپوینت فصل چهارم علوم تجربی پایه هفتم موادّ پیرامون ما🔗پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی پایه هفتم اتم ها، الفبای مواد🔗پاورپوینت فصل دوم علوم تجربی پایه هفتم اندازه گیری در علوم و ابزار های آن🔗پاورپوینت فصل اول علوم تجربی پایه هفتم تجربه و تفکر🔗پاورپوینت خلاصه ای از كتاب قورباغه را قورت بده اثر بريان تريسی🔗پاورپوینت درباره کارگاه آشنایی با روش تحقیق و پژوهش🔗آموزش قدم به قدم کسب درآمد از آمازون(انگلیسی)🔗آزمون فارسی ششم درس 1تا 3🔗پاورپوینت درس هفدهم فارسی پایه هفتم ما میتوانیم🔗پاورپوینت درس شانزدهم فارسی پایه هفتم آدم آهنی و شاپرک🔗پاورپوینت درس چهاردهم فارسی پایه هفتم امام خمینی (ره)🔗پاورپوینت درس سیزدهم فارسی پایه هفتم اسوه نیکو🔗پاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه هفتم خدمانت متقابل اسلام و ایران🔗پاورپوینت درس یازدهم فارسی پایه هفتم عهد و پیمان،‌عشق به مرم، رفتار بهشتی، گرمای محبت🔗پاورپوینت درس دهم فارسی پایه هفتم کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی، فرزند انقلاب🔗پاورپوینت درس نهم فارسی پایه هفتم نصیحت امام (ره)، شوق خواندن🔗پاورپوینت درس هشتم فارسی پایه هفتم زندگی همین لحظه هاست🔗پاورپوینت درس هفتم فارسی پایه هفتم علم زندگانی🔗پاورپوینت درس ششم فارسی پایه هفتم قلب کوچکم را به چه کسی بدهم🔗پاورپوینت درس چهارم فارسی پایه هفتم با بهاری که می رسد از راه، زیبای شکفتن