لینک مستقیم(تاثیر فساد بر اقتصاد با تاكید بر جرم اختلاس و كمردرد)

تاثیر فساد بر اقتصاد با تاكید بر جرم اختلاس و كمردرد|لینک مستقیم|اِل کِی|41002455|تاثیر فساد بر اقتصاد با تاكید بر جرم اختلاس و كمردرد,جرم اختلاس و كمردرد,تاثیر فساد بر اقتصاد,دانلود,پایان نامه,پروژه,سمینار
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان تاثیر فساد بر اقتصاد با تاكید بر جرم اختلاس و كمردرد را مشاهده می نمایید.

مقدمه:

بر اساس تحقیقات و مطالعات انجام شده ، دو عامل «وراثت» و «محیط» ، سهم بسزایی در میان بزهكاری دارند . اما سوابق نشان می دهد كه نه وراثت و نه محیط هیچ كدام به تنهایی نمی توانند عامل ایجاد جرم باشند . بلكه زمینه ارثی فرد ، همراه با خصوصیات خلقی و محیطی و تأثیری كه افراد دیگر در زندگی انسان دارند، می تواند سبب بروز جرم باشد . از نظر قضایی نیز نقش وراثت و محیط به عنوان عوامل غیر ارادی در بروز جرم كه منجر به تحریف اراده می شود ، می باشد .در این تحقیق بر آن هستیم که تاثیر وراثت بر ارتکاب جرم را مورد بررسی قرار دهیم و در این باره سعی شده است عوامل مختلف را در تحقیق مورد بررسی قرار دهیم.

مقدمه1

الف:انگیزه انتخاب موضوع1

ب:مفهوم و مواردی که باید آموخته شود1

پ:فرضیه های تحقیق2

ت:اهداف کلی و کاربردهای تحقیق3

ث:پیشینه تحقیق3

ج:روش تحقیق5

چ:طرح کلی نگارش5

فصل اول:

تعاریف و کلیات

بخش اول:تعاریف7

گفتار اول:جرم شناسی7

مبحث اول :جرم شناسی در دوران قبل از شروع تحقیقات علمی 7

مبحث دوم : فرایند شکل گیری روانشناسی جنایی 8

گفتار دوم: تعریف جرم8

مبحث اول : تعریف حقوقی جرم9

مبحث دوم : روانشناسی و جرم شناسی10

گقتار سوم:وراثت11

مبحث اول :عوامل ذاتی غیر ارثی 12

گفتار چهارم: شخصیت12

مبحث اول: از دیدگاه مکتب تحققی12

مبحث دوم : از دیدگاه جرم شناسان13

مبحث سوم:تعریف روان شناسی شخصیت13

گفتار پنجم :شخصیت از دیدگاه اسلام13

مبحث اول : عناصر تشکیل دهنده شخصیت14

بخش دوم :نظریه های بنیادین علل جرم15

گفتار اول: نظریه بنیادی انسان شناسی16

گفتار دوم : نظریه بنیادی زیست شناسی17

گفتار سوم: نظریه بنیادی روان شناسی17

گفتار چهارم :نظریه بنیادی جامعه شناسی19

گفتار پنجم :عوامل موثر در رشد و تکامل شخصیت 19

مبحث اول :عوامل شخصی20

فصل دوم:

نقش ارث در جرم و بزهکاری

بخش اول :آیا امكان دارد انسان به طور ذاتی و بالفطره بزهكار باشد ؟ 23

گفتار اول : عوامل داخلی ( فردی ) 24

مبحث اول :كروموزوم 26

مبحث دوم :كروموزوم اضافی 29

گفتار دوم :ژن 30

گفتار سوم :فنوتیپ30

گفتار چهارم :ژنوتیپ 30

گفتار پنجم :ژن غالب ، ژن مغلوب31

گفتار ششم:عوامل خارجی31

بخش دوم :خصوصیات رفتارهای بزه كارانه و جرم انگیز وراثتی در انسان32

گفتار اول :عوامل فیزیولوژیكی33

گفتار دوم :خصوصیات روانی و یا ذهنی وراثتی33

گفتار سوم :عدم تعادل خصوصیات مزاجی 34

گفتار چهارم:بررسی مطالعات و نمونه های خاص از تاثیر وراثت بر جرم37

بخش سوم:پیشگیری و درمانگری در قلمرو روان شناسی جنایی 43

گفتار اول:پیشگیری از جرایم43

گفتار دوم : پیشگیری اولیه و ثانویه در قلمرو جرایم45

گفتار سوم : پیشگیری از گسترش بزهکاری از راه مداخلات زود رس 46

گفتار چهارم : درمانگری مجرمان و پیشگیری ثالت48

گفتار پنجم :خودمهارگری52

نتیجه گیری57

منابع و مراجع60


مطالب دیگر:
مبانی برقمباني تحقيق در عملياتمباني نظام سياسي اسلاممباهلهمبحث معرفی درس و مفاهیم اولیهمبدل فرکانس ثابتمتابولیسم چربیهامتابولیسم کربوهیدراتمثالهایی از اقدامات اصلاحی با توجه به نتایج ارزیابی های آرگونومیمجموعه آموزشی رابطین بهداشت ویژه مربیانمجموعه سازيمحدودیت های واکسن و واکسیناسیونمحصول سالم نهایی سمینار ایمنی غذامخابرات دیجیتال جلسه 1مخاطرات ناشی از كار با پسماندهامدار منطقیمدارهای ترکیبیمدرسه ایولین گریسمدرسه معماری کوپر یونیون نیویورکمدل سازی انقباض بطنی با تغییرات ضربان قلبمدل سازي بافت نرم جهت بررسي چگونگي ايجاد زخم بستر با استفاده از روش المان محدودIدرس نقشه کشي صنعتيآشنایی با اسراییلطاعون گاوی”برنامه ریزی فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب آسیب ها و راهکارها