لینک مستقیم(کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات)

کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات|لینک مستقیم|اِل کِی|40109666|زراعت و اصلاح نباتات,ترویج و آموزش كشاورزی,پوسیدگی ساقه برنج
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات را مشاهده می نمایید.

فهرست مندرجات

عناوین صفحه

ترویج و آموزش كشاورزی 4

رابطه ترویج با تحقیق 6

رابطه تحقیق با آموزش 7

كمك مروج از طریق ارتباط با محقق 8

روشها و وسایل كمك آموزشی 9

نكات ایمنی هنگام سمپاشی 10

عوامل مؤثر در كاهش بازدهی كود و زراعت و باغبانی 11

هورمون Pix و كاربرد در پنبه 11

ارزش مبادله یك كیلو پنبه محلوج با سایر محصولات 12

كرم قوزه پنبه 12

كنه پنبه 13

رقم ساحل 14

بیماری بلاست برنج 15

سوختگی غلاف برنج 16

خسارت موشها به برنج 17

خسارت پرندگان به برنج 17

سیاهك دروغی برنج 18

پوسیدگی غلاف برنج 18

پوسیدگی ساقه برنج 19

پروانه كرم ساقه خوار برنج 19

اختلاف بین برنج و سوروف 20

پوسیدگی طوقه برنج 20

منابع و مأخذ 22

ترویج و آموزش كشاورزی

بطوركلی فعالیتهای ترویجی را كه در غالب كشورهای جهان پذیرفته شده می توان به چنداصل استوار دانست:اصول اقتصادی ، اصول آموزشی و اصول اداری.

كه در اینجا بطور اجمالی به اصول آموزشی ، اشاره خواهد شد:

برای اینكه سطح میزان بیشتر خواهی در بین جامعه روستائی بالا رود، و برای اینكه اندیشه های نو و شیوه های نوین كشاورزی در روستا رواج پیدا كند و برای اینكه حس همیاری و خودیاری در روستا ها فزونی یابد و سرانجام برای اینكه بتوان به هدفهای نهائی ترویج كه همانا افزایش سطح درآمد روستائیان و رسیدن به كمال مطلوب در مظاهر مختلف زندگانی آنها دست یافت باید از لاقیدی ها و توكل داشتن روستائیان به طبیعت كاسته ، شك و تردید ها و اتكاء به غیر از میان آنها برطرف نموده و بالاخره حس همكاری و مأنوس شدن بكار های دسته جمعی را در آنها بطور شایسته ای بالا برد.یگانه عاملی كه ما را در این مسیر به مقصود می رساند ، آموزش و تعلیم همگانی روستائیان می باشد و نمی توان از آن در هیچ مرحله ای از مكان و هیچ نوع فعالیتی صرفنظر كرد.

با آگاهی به این مسئله و در كل با توجه به اینكه روستائیان بدون آموزش قادر نخواهند بود فعالیتهای فنی ، اجتماعی و اقتصادی را به طرز پسندیده ای به انجام برسانند . ترویج اساس و ركن اصلی خود را بر پایه آموزش استوار كرده است.

ترویج یك آموزش غیر رسمی است چون آموزش در ترویج وابسته به تدریس و تعلیم مدرسه ای و با برنامه رسمی نمی باشد. ترویج آموزش است چون هدفش یاد دادن ، فهماندن و مدرن كردن مردم به روشهای بهتر می باشد . و به هیچ وجه هدفش مجبور كردن و مطیع كردن آنها نمی باشد. مروجین با روشهای ترویجی به روستائیان می آموزند كه چگونه با افزایش عملكرد ، پول بیشتری بدست آورند و در عین حال چگونه از درآمد بیشتر، استفاده مطلوب بعمل آورند.

اگر به مردم روستائی ، راه ها و روش های حل مشكلات آنها آموخته شود آنها هم می توانند تصمیم بگیرند و عاقلانه اقدام كنند ترویج به مردم یاد می دهد كه چگونه از منایع طبیعی خود استفاده كنند تا در نتیجه روشهای غیر فنی زراعی آنرا نابود نكنند ، بلكه در بهبود شرایط و استعدادهای این منابع نیز اقدام شود . رفتار ، عقاید و مختصات خانواده ، جامعه و محیط زندگی ، در زندگی فردی بسیار مؤثر است و عامل مهمی در عوض شدن رفتار ، عقاید و فعالیتهای فردی محسوب می شوند . بنابراین در آموزش ترویجی ، فرد نیز بایستی مورد نظر قرار گیرد.

مراكز تحقیقاتی باید خود را سریعا به مروجین انتقال دهند و مروجین با آموزش به روستائیان می توانند نقش ارزنده ای در بالا بردن معلومات كشاورزی روستائیان بازی كنند ، فلوئیت زیر بیان كننده این مطلب می باشد.

رابطه ترویج با تحقیق

در تماس مروجین با كشاورزان ، مروج می تواند محقق كشاورزی منطقه ، محدودیتهای كاری كشاورزان و وضعیتی كه آنها دارند آشنا سازد.

حتی بهتر است كه مروج جهت اطمینان از مناسب بودن توصیه های ترویجی و انطباق آنها با نیاز كشاورزان زمینه تماس مستقیم كارشناسان را با كشاورزان فراهم نماید.

اجرای آزمایش در شرایط كشاورزان موقعیت خوبی جهت بررسی كاربرد نتایج تحقیقات در سطح مزرعه و همچنین كسب اطلاعات لازم از اشكالات و معایب توصیه ها توسط محققین بدست می دهد.

بدین ترتیب برداشت عمومی از فلسفه هدف و كار ترویج را می توان به این صورت ساده و خلاصه كرد : ترویج پلی است میان مردم روستائی و مراكز تجقیقاتی ، كه البته این پل بایستی نوعی معبر دو سویه باشد. یعنی از یك سو توصیه ها و دستور العمل های فنی تحقیقات را به روستا برده و از طرف دیگر مسائل و مشكلات روستائیان را باید به محققین انتقال دهد.

كشاورزی مركز تحقیقات

پــــــُــــــــــــــــل

با توجه به اینكه اشاعه ایده های علمی و فنی جدید كه نوعا پیشرفته ترین روش و یا آخرین توصیه های فنی می باشد در منطقه مورد عمل به مهارتی بسیار احتیاج دارد ، لذا با توجه به هدف آموزش ترویج كه ترویج نوعی آموزش غیر رسمی داوطلبانه در خارج از مدرسه است. مروج بایستی برای تحقق اهداف خود از مهارتهای آموزشی خاصی برخوردار باشد. نكات آموزشی را بدقت رعایت نموده و هدف آموزشی را بشناسد تا كارش عملا در جامعه پیشرفت كند ؛ الزاماً مروج بایستی ابتدا یك آموزشگر شود و بعد عهده دار كار ترویج گردد. در همین رابطه است كه آموزش از نوعی كه مطلب ترویج است ، یكی دیگر از مبانی این امر به حساب آمده و لازم است به دقت مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد ، تا منظور از آن در كار ترویج به روشنی مشخص شود.

رابطه تحقیق با آموزش

همانطور كه می دانیم نتایج داده های تحقیقاتی محققین بایستی بصورت ایده های نو همواره با آموزش آموزشگران در مسیر تلفیق گردد تا بصورتی قابل پذیرش و مأنوس به روستائی ارائه شود.

این نكته نوعی ارتباط بین بخشهای تحقیقاتی و بخشهای آموزشی می باشد كه ارتباط دهنده آنها مروجین هستند .

نهادهای آموزشی از طرفی مسئول پرورش محققین هستند و از طرف دیگر آموزشهای پژوهشگرانه ارائه می دهند . از طریق آموزش است كه كاربر و نكات علمی مشخص و مفهوم می گردد . ضمناً اولین مهارتهای لازم برای انجام امور تحقیقی و ترویجی آنها ار طریق آموزش دیدن و كسب اطلاعات لازم مورد نیاز میسر می شود .

رابطه بین تحقیق و آموزش امریست غیر قابل انكار .

ترویج با آموزش نیز در رابطه است ، و در اینجا به همین نكته بسنده می كنیم كه :

ترویج بدون آموزش ، خصوصیات و مشخصات خود را از دست می دهد و اسا ساً این دو لازم و ملزوم یكدیگرند . جدی كه هیچ نظام ترویجی بدون وجود آموزش نمی تواند توفیق یابد و یا حداقل از توفیق مداوم برخوردار شود . به همین جهت است كه آموزش را پایه اصلی و جزء لاینفك ترویج دانسته اند .

كمك مروج از طریق ارتباط با محقق

همانطور كه می دانیم ترویج پلی است بین تحقیقات و زارعین ، اطلاعات علمی را به زارعین می رساند مسائل آنها را درك می كند ، مسائل یا راه حل های علمی را به محقق می رساند ، محقق برای یافتن راه حل تجسس می كتد و نتیجه را به مروج می رساند و سپس او آن را به زارعین منتقل می كند .

اگر مروج نتواند زبان زارع و محقق را درك كند ، مروج خوبی نخواهد شد . نتیجه آنكه یا مسائل به تحقق نمی رسد و یا راه حل آن به زارع ، و در این صورت این پل
شكسته است .

در اینجا به اختصار به روشهای آموزشی در ترویج اشاره می شود ، كه در انجام آنها در بالا بردن راندمان عمل آموزشی ترویج موثر است .

روش آموزشی انفرادی :

در این روش آموزشی ، مروج به سراغ تعداد محدودی از افراد مختلف می رود و از طریق دیدار در مزرعه ، محل كار یا دفتر مروج یا تما سهای تلفنی ، نامه و مانند اینها آموزشهای لازم را به آنها می دهد .

روش آموزشی گروهی :

غالباً این روش زمانی مطرح می شود كه افراد محدودی یا جمعیت كوچك مسائل مشتركی داشته باشند ، به نحوی كه تعداد فراگیر آن امكان آموزشهای انفرادی را دشوار یا غیر ممكن می سازد .

در این خالت روشهایی مانند نمایش طریقه ای یا نمایش روش ، نمایش نتیجه ای ، سخنرانی ، اسلاید ، فیلم ، گردشها و بازدیدهای گروهی ، كنفرانسها ، سمینارهل و انواع دیگر گردهمائیها مورد استفاده قرار می گیرند .


مطالب دیگر:
🔍پروپوزال پایان نامه مدیریت دانش و کارآفرینی🔍پاورپوینت انگیزش مصرف کننده🔍پاورپوینت پژوهش های مصرف کننده🔍پاورپوینت تصمیم گیری مصرف کننده🔍پاورپوینت شخصیت و رفتار مصرف کننده🔍پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی🔍فصل دوم پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی🔍فصل سوم پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی🔍پروپوزال تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی🔍پایان نامه مدیریت دانش زنجیره تامین🔍فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش زنجیره تامین🔍فصل سوم پایان نامه مدیریت دانش زنجیره تامین🔍پروپوزال پایان نامه مدیریت دانش زنجیره تامین🔍پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی🔍فصل دوم پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی🔍فصل سوم پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی🔍پروپوزال پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی🔍پایان نامه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی🔍فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی🔍فصل سوم پایان نامه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی🔍پروپوزال پایان نامه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی🔍پایان نامه مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان🔍فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان🔍فصل سوم پایان نامه مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان🔍پروپوزال پایان نامه مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان