لینک مستقیم(بررسي مقايسه اي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي حسابرسي صورت هاي مالي از ديدگاه حسابرسان)

بررسي مقايسه اي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي حسابرسي صورت هاي مالي از ديدگاه حسابرسان|لینک مستقیم|اِل کِی|32010902|بررسي مقايسه اي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي حسابرسي صورت هاي مالي از ديدگاه حسابرسان,عوامل مؤثر بر افزايش كارايي حسابرسي صورت هاي مالي از ديدگاه حسابرسان,تحقیق حسابرسی صورتهای مالی,صورتهای مالی
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسي مقايسه اي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي حسابرسي صورت هاي مالي از ديدگاه حسابرسان را مشاهده می نمایید.تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 101صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده
حسابرسي فعاليتي مهم و حساس است كه توسط افراد مجاز و به قصد بررسي جستجوگرانه و شواهد براي اظهارنظر در مورد مطلوبيت ارائه صورتهاي مالي انجام مي گيرد. كيفيت حسابرسي و گزارشهاي حسابرسي نيز داراي اهميت ويژه اي است. لذا تحقيق حاضر به منظور بررسي عوامل مؤثر بر كارايي حسابرسي صورتهاي مالي طراحي و اجرا شده است و همچنين ديدگاه دو گروه متخصص يعني حسابرسان مستقل و حسابرسان ديوان محاسبات را با هم مقايسه مي نمايد. متغيرهاي مورد نظر به عنوان متغيرهاي مؤثر بر كيفيت حسابرسي شامل: 1) شناخت حسابرسان از محيط كار و نوع فعاليت صاحبكار، 2) شناخت حسابرسان به سيستم كنترل داخلي، 3) بررسي اثر استفاده از خدمات حسابرسي داخلي، 4) كاهش هزينه اجراي حسابرسي، 5) كاهش مدت زمان اجراي فرايند حسابرسي، 6) استفاده از خدمات كارشناسي، 7) اجراي سياست هاي كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي است. بدين منظور از پرسشنامه استاندارد سنواتي استفاده شده است كه روايي و پايايي آن مورد آزمون قرار گرفت. آزمونهاي مورد استفاده در اين تحقيق شامل آزمون T- Test يك نمونه اي، دو نمونه¬اي مستقل و آناليز واريانس (ANOVA) است. و نتايج تحقيق نشان مي دهد هر يك از متغيرهاي مذكور بر كيفيت حسابرسي و كارايي آن مؤثر است. و بين ديدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان ديوان محاسبات براي نقش هر يك از اين متغيرها تفاوت معني داري وجود دارد.

مقدمه

صحنه جهاني به واسطه‌ي پيشرفت‌هاي فناوري، دنياي كوچك و فشرده‌اي را پي‌ريزي مي‌كند. بي‌شك انقلاب اطلاعات تأثير بسزايي در نحوه‌ي زندگي و كار داشته است. دنياي تجاري و حرفه‌اي امروز دستخوش تحولات بسياري گرديده است. جهاني شدن نه تنها به تجارت، بلكه به حرفه‌هاي مختلف نيز تسري يافته است. اين بدان معناست كه تقاضا براي دقت نظر بيشتر نسبت به نتيجه كارهاي حرفه‌اي افزايش يافته است و ديگر نمي‌توان به سيستم‌ها و روش‌هاي سنتي اتكا نمود. حسابرسي نيز به عنوان يك حرفه از اين امر مستثني نبوده و نيست.
انجام حسابرسي در سازمان‌ها، شركت‌ها، بنگاه‌هاي اقتصادي و ... در بخش‌هاي عمومي و خصوصي گوياي اين است كه همه اقدامات، عملكردها و فعاليت‌ها با كارايي صورت نمي‌گيرد. استفاده نامناسب از روش‌هاي دستي و كامپيوتري، كاغذبازي‌هاي بي‌فايده، سيستم‌ها و روش‌هاي غير كاري عملياتي، سلسله مراتب يا الگوهاي ارتباطي پيچيده، دوباره كاري، مراحل كاري بي‌مورد و انجام كارهاي موازي، زمينه‌هايي از عدم وجود كارايي را در واحدهاي اقتصادي نشان مي‌دهد.
برای حسابرسان واژه کارایی واژه ناآشنایی نیست، زیرا در فرایند حسابرسی همواره می‌کوشند رسیدگی‌های خود را به صورت کارا (رسیدگی مؤثر با کمترین هزینه) به انجام برسانند.
كارايي در انجام حسابرسي هم مدنظر ارائه كنندگان و هم مدنظر دريافت كنندگان اين خدمات است، زيرا با افزايش كارايي هر دو گروه منتفع خواهند شد. اين انتفاع براي دريافت‌كنندگان به اين صورت است كه در زمان كمتر و احياناً با هزينه‌هاي كمتر خدماتي با كيفيت مناسب دريافت مي‌كنند و براي ارائه كنندگان خدمات اين انتفاع صورت افزايش در ظرفيت كاري پرسنل، عدم نياز به صرف هزينه و زمان اضافي براي انجام كاري معين، از دست ندادن صاحبكاران موجود (مشتريان موجود) و جذب صاحبكاران جديد (مشتريان جديد) و در نهايت افزايش در سود مي‌تواند باشد.

فهرست مطالب

چكيده 1

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه 3
1-2- بيان مسأله 4
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق 7
1-4- اهداف تحقيق 8
1-5- فرضيه‌هاي تحقيق 8
1-6- مباني نظري فرضيه‌هاي تحقيق 9
1-7- قلمرو تحقيق 11
1-7-1- قلمرو موضوعي 11
1-7-2- قلمرو زماني 11
1-7-3- قلمرو مكاني 11
1-8- تعريف اصطلاحات و واژه‌ها 12

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1- مقدمه 14
2-2- بخش اول: مباني نظري تحقيق 15
2-2-1- پيشينه مختصر حسابرسي در ايران 15
2-2-2- شناخت واحد مورد رسيدگي، محيط و نوع فعاليت آن 18
2-2-3- شناخت از سيستم كنترل داخلي واحد مورد رسيدگي 19
2-2-4- استفاده از خدمات حسابرس داخلي 20
2-2-5- تأثير كاهش در هزينه و زمان اجراي حسابرسي بر كارايي حسابرسي 21
2-2-6- استفاده از خدمات كارشناسي 21
2-2-7- كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي 22
2-2-8- حسابرسان مستقل 23
2-2-9- استفاده كنندگان گزارش حسابرس مستقل (حسابرسان ديوان محاسبات) 24
2-2-10- ضرورت و اهداف و اصول كلي حسابرسي 26
2-2-10-1- ضرورت حسابرسي 26
2-2-10-2- هدف حسابرسي 27
2-2-10-3- اصول كلي حسابرسي 27
2-2-11- مراحل مختلف حسابرسي صورت‌هاي مالي 28
2-3- بخش دوم: پيشينه تحقيق 30
2-3-1- تحقيقات داخلي 30
2-3-2- تحقيقات خارجي 32

فصل سوم: روش‌شناسي و طرح تحقيق

3-1- مقدمه 40
3-2- روش تحقيق 41
3-3- جامعه آماري تحقيق 42
3-4- ابزار جمع‌آوري اطلاعات 42
3-4-1- پايائي تحقيق 43
3-4-2- روائي تحقيق 44
3-5- ابزار اندازه‌گيري و مقياس‌هاي مورد استفاده 44
3-6- مقياس ليكرت 45
3-7- روش تجزيه و تحليل اطلاعات 46
3-8- تحليل‌هاي آماري آزمون t استيودنت 47
3-8-1- آزمونt استیودنت یک نمونه ای 47
3-8-2- آزمونt استیودنت دو نمونه ای 48
3-9- روش توزيع پرسشنامه 50
3-10- پرسشنامه هاي جمع آوري شده و قابل استفاده 51
3-11- خلاصه فصل 52

فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات

4-1- مقدمه 54
4-2- روش تجزيه و تحليل داده‌ها 54
4-3- تجزيه و تحليل توصيفي 54
4-3-1- توزيع فراواني بر حسب جنسيت 54
4-3-2- توزيع فراواني بر حسب سن 56
4-3-3- توزيع فراوني بر حسب ميزان تحصيلات 57
4-3-4- توزيع فراواني بر حسب سابقه خدمت 58
4-4- يافته‌هاي استنباطي 59
4-4-1- فرضيه اول 61
4-4-2- فرضيه دوم 62
4-4-3- فرضيه سوم 63
4-4-4- فرضيه چهارم 64
4-4-5- فرضيه پنجم 65
4-4-6- فرضيه ششم 66
4-4-7- فرضيه هفتم 67
4-4-8- فرضيه هشتم 68
4-5- آنالیز واریانس 71

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

5-1- مقدمه 75
5-2- نتيجه‌گيري 76
5-2-1- نتيجه آزمون فرضيه اول 76
5-2-2- نتيجه آزمون فرضيه دوم 76

مطالب دیگر:
📖طرح بروشور عربی فارسی عرقیات گیاهی📖پاورپوینت کتاب حسابداری صنعتی (2) تالیف محمود عربی و نسرین فریور (به همراه حل تشریحی مسائل کتاب)📖دانلود تحقیق چشم سوم📖دانلود تحقیق حمل و نقل سریع ریلی📖دانلود تحقیق خدمتگزاری📖دانلود تحقیق خسرو گلسرخی📖پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی - آزمایش بار نقطه ای سنگ (مقاومت فشاری سنگ)📖مجموعه استثنایی تئوری و کلیات بازاریابی بین المللی (word)،(ppt) در یک فایل📖دانلود فرم خام قرارداد شراکت نامه📖پاورپوینت حسابداری میانه 1 تالیف مهدی مشکی و عبدالکریم مقدم📖طرح لایه باز خواص عرقیات گیاهی psd📖طرح بروشور فرش 100 درصد لایه باز (دورو) و سه لت📖اسلاید خلاصه کتاب نظریه های امنیت علی عبداله خانی📖دانلود تحقیق دکتر شریعتی📖دانلود تحقیق رادار و اشعه ایکس📖دانلود تحقیق نقش راه آهن در اقتصاد📖دانلود تحقیق رذائل و فضائل قوه شهویه و راه علاج رذائل📖دانلود تحقیق رندگی نامه و مکتب فارابی📖پاورپوینت مجموعه کامل 14 آزمایش آزمایشگاه مصالح ساختمانی در 68 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر📖فایل آماده چاپ برچسب عرقیات گیاهی گلاب📖فایل آماده برچسب شربت بیدمشک📖دانلود تحقیق جمع آوری زباله خانگی📖دانلود تحقیق زمین بازی فوتبال📖دانلود تحقیق زن و مسئولیت پذیری📖دانلود تحقیق گروه طالبان