لینک مستقیم(عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی تکنولوژیک در صنعت برق)

عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی تکنولوژیک در صنعت برق|لینک مستقیم|اِل کِی|31012063|دانلود, مقاله, عوامل, محیطی, موثر, بر, توسعه, کارآفرینی, تکنولوژیک, در, صنعت, برق
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی تکنولوژیک در صنعت برق را مشاهده می نمایید.

دانلود فایل
در قالب فایل word و متشکل از 10 صفحه قابل ویرایش ؛

بخشی از محتوا ::
۱ مقدمه -۲ مبانی نظري توسعه کارآفرینی تکنولوژیک
امروزه با درك حساسیت و ضرورت دستیابی به توسعهي مبتنی بر بدیهی است حرکت در مسیر توسعه فناوري با رویکردهاي کارآفرینانه و دانش و اهمیت استفاده از فناوريهاي جدید در رشد اقتصادي، به عبارتی توسعه کارآفرینی در عرصه فناوري، نیازمند بسترسازي و شناخت فناوريهاي نو و خلق فرصتهاي اقتصادي مبتنی بر فناوري فراهم نمودن زیرساختهاي مورد نیاز و دخالت و کنشگري فعال و هاي جدید بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس هدفمند سازمانها و نهادهاي متعددي می باشد.

از جمله مهم ترین گرایش به شناسایی عوامل اثر گذار بر توسعه کارآفرینی فناورانه در زیرساختهاي مورد نیاز براي توسعه کارآفرینی تکنولوژیک می توان به حال افزایش است. با توجه به اهمیت منابع انرژي و سهم آن در توسعه وجود نظامهاي دقیق قانونی نظیر قوانین شرکتی و مالیاتی منطقه، کشورها، شناسایی مولفه هاي توسعه دهنده کارآفرینی تکنولوژیک در سیستمهاي مالی و بازارهاي سرمایهي روشن و شفاف، سیستمهاي عرصه منابع مختلف انرژي یکی از زمینه هایی است که در طی دو دهه ارتباطات از راه دور و حملونقل پیشرفته و مواردي نظیر آن بعنوان اخیر تلاش محققان را به خود معطوف داشته است. ایران بعنوان یکی پیشنیاز کارآفرینی فناورانه اشاره نمود[۱۸] و .[۲۱] البته تأکید بر از کشورهاي در حال توسعه با تقاضاي بالایی از انرژي برق مواجه بوده ضرورت وجود برخی زیر ساخت ها، نفی کننده نقش کارآفرینان در و بر اساس اسناد فرادستی نظیر برنامه پنجم توسعه، بایستی ظرفیت پیشبرد کارآفرینی مبتنی بر فناوري نیست و در تحقیقات متعددي بر برق تولیدي نیروگاههاي کشور تا پایان سال ۱۳۹۳ به ۸۲/۵هزار تأثیر قابلیت هاي کارآفرینان در توسعه نوآوري هاي تکنولوژیک تأکید مگاوات برسد که این میزان، ۲۵هزار مگاوات بیشتر از ظرفیت نصب شده است[۹]،[۱۰] و [۱۱] با این حال آنچه که ونکاتارامان آنرا شده فعلی نیروگاه هاي کشور براي تولید برق است. از طرفی طبق اعلام دركنکردنیهاي (ناملموسات) توسعه کارآفرینی میخواند، شرایط
وزارت نیرو، متوسط رشد سالانه مصرف برق در ایران برابر %۷٫۹۵ بوده کافی و شایستهاي هستند که اجازه میدهد کارآفرینی در یک مکان که از متوسط رشد جهانی مصرف برق (%۳٫۷) بیشتر است.ازرواین خاص پیشرفت کند. او معتقد است که اغلب دولتها تلاش میکنند که یکی از گزینههاي جدید و تکنولوژیک که براي تأمین انرژي الکتریکی کارآفرینی تکنولوژیک را با تزریق کردن سرمایهي مخاطرهاي توسعه مورد نیاز و توسعه ظرفیت سیستم مطرح بوده و میتواند با توجه به دهند. آنها این سرمایهها را در بین مراکز توسعهي شرکتهاي کوچک سرمایه گذاري اولیه پایین و ریسک سرمایهگذاري کمتر نسبت به توزیع میکنند. بسیاري از مناطق و کشورها روي این سرمایهگذاري-
احداث نیروگاههاي بزرگ توسط بخش غیردولتی انجام گردد،استفاده از هاي ریسکپذیر عمومی کار کردهاند.


مطالب دیگر:
تحقیق پژوهشی کانون کنترل سلامت ، منبع کنترل، افسردگی و پیشرفت تحصیلیتحقیق پژوهشی کانون های اصلاح و تربیتتحقیق پژوهشی کاهش رضایت شغلی کارمندان بانکتحقیق پژوهشی کتاب الکترونیکتحقیق پژوهشی کراتین و تاریخچه آنتحقیق پژوهشی کشف امیدتحقیق پژوهشی کم توان زهنی ونمایش عروسکیتحقیق پژوهشی دلزدگی زوجین در زندگی زناشوییتحقیق پژوهشی کمال گراییتحقیق پژوهشی کنترل پوسچرال و رابطه تعادل و دشواری تکلیفتحقیق پژوهشی جهت گیری هدف پیشرفتتحقیق پژوهشی کنترل پوسچرالتحقیق پژوهشی کنترل کیفیت و مدل تعالی سازمانیتحقیق پژوهشی کودک آزاری و بدرفتاری با کودکتحقیق پژوهشی کودک و نوجوانتحقیق پژوهشی کودکان استثنايي و کم توان ذهنيتحقیق پژوهشی کودکان کار وخیابانیتحقیق پژوهشی کورتیکواسترئید وبیماری انسدادی مزمن ریویتحقیق پژوهشی کیفیت اقلام تعهدیتحقیق پژوهشی کیفیت حسابرسی و هزینه ی سرمایه ی سهام عادیتحقیق پژوهشی کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرستحقیق پژوهشی کیفیت خدمات بیمارستانیتحقیق پژوهشی کیفیت خدمات مجتمع های آموزشیتحقیق پژوهشی کیفیت خدماتآمادگي جسماني و اروبيك