لینک مستقیم(بررسی تاثير گزارشات حسابرسي بر قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

بررسی تاثير گزارشات حسابرسي بر قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران|لینک مستقیم|اِل کِی|30015946|بررسی تاثير گزارشات حسابرسي بر قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسی تاثير گزارشات حسابرسي بر قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مشاهده می نمایید.

فرمت فایل: Wordتعداد صفحات: 102

چكيدهوجود اطلاعات مالي در خود اعتماد، لازمه بقاي جامعه امروزي است و تصميم گيري اقتصادي به اطلاعات قابل اعتماد و اتكا نياز دارد و نقش حسابرسي، اعتبار دهي به صورتهاي مالي است كه باعث حصول اطمينان از مطلوبيت در ارائه قابليت اعتماد صورتهاي مالي مي شود.هدف اصلي تحقيق حاضر، بررسي فهاليتهاي حرفه حسابرسي در ايران در اعتبار دهتي به صورتهاي مالي مي‌باشد و در اين راستا، انعكاس آن بر قيمت سهام بررسي شده است.جامعه آماري مورد بررسي در مورد فرضيه اول، شركتهاي پذيرفته شد. در بورس اوراق بهادار تهران كه سال مالي آنها سالهاي 81 و 82 مي‌باشد براي فرضيات دوم تا چهارم، پرسشنامه‌اي بين سهامداران، كارگزاران و مديرات و كارشناسان بورس اوراق بهادار تهران توزيع گرديد.در اين تحقيق از روش كتابخانه‌اي براي جمع آوري اطلاعات نظري ومباني تحقيق استفاده شده است همچنين با استفاده از اين روش، اطلاعات مربوط به فرضيه اول جمع آوري شد.همچنين ار روش تحقيق ميداني براي توزيع پرسشنامه استفاده شده است.براي آزمون فرضيه اول از توزيع فيش در سطح اطمينان 95% و براي آزمون فرضيات دوم تا چهارم از آزمون نسبت p در يك جامعه در سطح اطمينان 95% استفاده شده است. در نهايت نتيجه گيري كلي زير بدست آمد:با 95% اطمينان مي‌توان ادعا كرد كه بين نوع اظهار نظر حسابرس و قيمت سهام رابط معني داري وجود دارد.واژه‌هاي كليديبورس اوراق بهادار، حسابرسي، اظهار نظر مقبول، اظهار نظر مسترولي نظر مردود، عدم اظهار نظر، ضريب پاسخ سود.

فهرست مندرجاتعنوان صفحهفصل اول كليات1 1 مقدمه1 2 بيان مسئله1 3 ضرورت و اهميت تحقيق1 4 فرضيه‌هاي تحقيق1 5 تعاريف علمياتيفصل دوم مباني نظري تحقيق2 1 سير تكاملي حسابرسي در جهان2 2 پيدايش حسابرسي در ايران2 3 مباني نظري تقاضا براي حسابرسي صورتهاي مالي2 3 1 تضاد منافع2 3 2 پيامدهاي اقتصادي با اهميت2 3 3 پيچيده بودن موضوعات اقتصادي2 3 4 عدم دسترسي مستقيم2 3 5 فرضيه نظارت2 3 6 فرضيه بيمه2 3 7 فرضيه اطلاعات2 4 تعريف حسابرسي2 5 مسئوليت حسابرسي و انتظارات استفاده كنندگان از گزارش حسابرسي2 6 استكالات ناستي از قبول صورتهاي مالي حسابرسي نشده2 7 استانداردهاي حسابرسي2 8 گزارش حسابرسي2 8 1 عنوان2 8 2 مخاطب گزارش2 8 3 بند مقدمه2 8 4 بند دامنه رسيدگي2 8 5 بند اظهار نظر2 8 6 تاريخ گزارش2 8 7 گزارشهاي تحويل شده2 8 7 1 انحراف از استاندارهاي حسابداري2 8 7 2 محدويت در دامنه رسيدكي2 8 7 3 ابهام2 8 7 4 تأكيد بر مطلب خاص2 8 8 اظهار نظر متفاوت2 9 بورس اوراق بهادار تهران2 9 1 تاريخچه2 9 2 تحوه تأمين اطلاعات2 9 3 نحوه نظارت2 9 4 اظهار نظر حسابرسي توقف فعاليت شركتها در بورس2 10 پيشينه پژوهشهاي انجام شده در جهان2 11 پيشينه پژوهش در ايرانفصل سوم روش تحقيق3 1 جامعه آماري3 2 روش نمونه‌گيري3 3 روش اجراي تحقيق3 3 1 سود غير عادي سهام3 3 2 خطاي پيش‌بيني سود هر سهم3 3 3 ضريب پاسخ سود3 4 روشهاي جمع آوري اطلاعات3 4 1 روش كتابخانه3 4 2 روش ميداني3 5 روش آزمون فرضيه‌هاي تحقيق3 6 محدوديتهاي تحقيقفصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌ها4 1 بررسي رابط سترو 1 حسابرسي و قيمت سهام4 2 تجزيه و تحليل داده‌هاي گرد آوري شده از پرسشنامه4 3 آزمون فرضيات دوم تا چهارمفصل پنجم نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها5 1 نتيجه گيري5 2 پيشنهادات پژوهش5 3 پيشنهاد براي تحقيقات آتيمنابع و مآخذپيوستهاپيوست 1: جدول محاسبه ERCپيوست 2: پرسشنامه

فصل اول كليات

1 1 مقدمهدر پي تحولات ناشي از انقلاب اسلامي صنعتي در ارو پا، تاسيس شركتهاي بزرگ در قرن نوزدهم و در اوايل قرن بيستم، نيازمند سرمايه‌هاي كلان بود، بنابراين سرمايه‌هاي كوچك تعداد كثيري سرمايه گذار، تحت عنوان سهام، يكجا جمع شده، براي تامين سرمايه شركتهاي بزرگ تخصص يافت. با رواج معاملات و نقل و انتقادات حقوق مالكيت سهامداران، ضرورت قانونمند شدن بازار سرمايه و جلب اعتماد سرمايه گذاران بيش از بيش بر دولتها معلوم شد. ايجاد بازارهاي سرمايه و بورس اوراق بهادار از عوامل با اهميتي بود كه به رشد و گسترش شركتهاي بزرگ و افزايش تعداد سهامداران و دينفعان بازار سرمايه گذاران نمي‌توانستند به طور مستقيم در اداره شركتها دخالت داشته باشند لذا مسئوليت را به عهده هيئت مديره منتخب خود قرار دادند. با رواج انديشه جدايي مالكيت از مديريت در اوايل قرن بيستم، دامنه مسئوليت و وظايف، گسترش يافت وارائه گزارشهاي مالي جديدتر و مناسبتر، بر اساس نياز استفاده كنندگان، از جمله صورت سود و زيان، ضرورت يافت تا صاحبان سرمايه بتوانند از چگونگي بكارگيري سرمايه‌هايشان، توسط مديريت، و از چشم انداز آتي سرمايه‌گذاري خود مطلع شدند.افزودن بر سرمايه‌گذاران مذكور، بانكها و موسسات اعتباري براي مقاصد وام و اعتبار، و دولتها براي مقاصد سياسي، اخذ ماليات و … نيازمند گزارشهاي جديد و معتبر بودند. افزايش مواد استفاده شمار استفاده كنندگان از اطلاعات مندرج در گزارشهاي مالي، و رونق بازار سرمايه و پول، هدف حسابداري و حسابرسي را از رفع نيازهاي تعداد محدودي صاحب سرمايه، به پاسخگوي به نيازهاي اطلاعاتي گروه كثيري ذيحق و ديعلاقه ارتقا و به حسابداري و حسابرسي، نقش با اهميت اجتماعي داد. حسابرسان با ايفاي نقش نظارتگري و اعتبار دهي به صورتهاي مالي، افزايش پويايي و كارايي بازار سرمايه را موجب مي شوند. در يك اقتصاد سالم و در بين بازار سرمايه، بورس ارواق بهادار، از اهميت بسزايي برخوردار است. بورس اوراق بهادار چنانچه بتواند جايگاه مطلوب خود را در اقتصاد يك كشور بدست آورد و نقش خود را به خوبي ايفا كند بي‌شك، رشد و شكوفايي اقتصاد را سرعت خواهد بخشيد. لازمه افزايش كارايي و پويايي بازار سرمايه. تجهيز سرمايه‌گذاران و تحليلگران مالي به اطلاعات كامل، صحيح و معتبر مي‌باشد. مهمترين ابزار آگاهي در اين بازار، صورتهاي مالي به همراه گزارشهاي حسابرسي است كه بدون هزينه در اختيار استفاده كنندگان، قرار داده مي‌شود. بدين ترتيب با اتكا بر اطلاعات معتبر و قابل اعتماد مبتني بر يافته‌هاي حسابرسان مستقل، بي طرف و ذيلاح، تصميمات مناسب، اتخاذ و منابع موجود به شكل بهينه و مطلوب به سودآورترين فهاليتها، تخصصي داده مي‌شود.

مطالب دیگر:
پاورپوینت تاسیسات و تجهیزات شهری پارکینگپاورپوینت مرمت مسجد جامع ورامینپاورپوینت شناخت فضای شهری شهر دزفولپاورپوینت طراحی پله در معماریپاورپوینت تاج محل از نگاه معماریپاورپوینت تحلیل شهر همدان از نگاه معماریپاورپوینت تحلیل و آنالیز مجتمع تجاری تیراژهپاورپوینت معماری مدرسه دارالفنونپاورپوینت خانه بروجردی ها در کاشانپاورپوینت باغ موزه دفاع مقدسپاورپوینت بررسی بازارهای سنتی و جدید از نگاه معماریپاورپوینت بررسی بافت فرسوده‌ ی همت‌ آباد اصفهانپاورپوینت اقلیم استان آذربایجان‌شرقیپروپوزال رشته علوم تربیتی برنامه ریزی درسیپاورپوینت بررسی پیاده روهای شهر همراه با تصاویرپاورپوینت معرفی نمونه ترمینالپاورپوینت تحلیل دانشگاه هنر و معماری هاروارد از نگاه معماریپاورپوینت تحلیل بیمارستان رسول اکرم تهرانپاورپوینت پارک شهریپاورپوینت ساختمان پیش ساختهپاورپوینت سازه های بتنی دیوار برشیپاورپوینت مطالعات موردی موزه هنرهای معاصر ایران ( طرح 3 )پروپوزال رشته کودکیاریپاورپوینت تحلیل جامع معماری تاج محل هندوستانپاورپوینت تحلیل شهرک مسکونی زیتون