لینک مستقیم(بررسي حسابداري و حسابرسي دولتي)

بررسي حسابداري و حسابرسي دولتي|لینک مستقیم|اِل کِی|30012295|بررسي حسابداري و حسابرسي دولتي
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسي حسابداري و حسابرسي دولتي را مشاهده می نمایید.

فهرستعنوانگفتار اول : تاريخچه حسابداري و حسابرسيتاريخچه ...................................................................................................................................................دوران نظام فئودالي و ارباب رعيتي ....................................................................................................دوران رنسانس و سرمايه داري تجاري ..............................................................................................دوران انقلاب صنعتي .............................................................................................................................حسابداري حرفه اي و حسابرسي .......................................................................................................نظام هاي پارلماني ، بودجه و حسابداري دولتي .............................................................................حسابرسي در شركتهاي تجاري ..........................................................................................................گفتار دوم : حسابداري چيست ؟مقدمه ......................................................................................................................................................حسابداري نظام اطلاعاتي مالي است ................................................................................................تعريف حسابداري دولتي ......................................................................................................................مشخصات يك موسسه دولتي ............................................................................................................تفاوت سازمان هاي انتفاعي و بازرگاني با سازمانهاي غير انتفاعي دولتي ..................................مقايسه حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني ............................................................................كاربرد حسابداري دولتي .......................................................................................................................استفاده كنندگان حسابداري دولتي ..................................................................................................مباني حسابداري ....................................................................................................................................مبناي نقدي ...........................................................................................................مبناي تعهدي .........................................................................................................مبناي نيمه تعهدي ...............................................................................................مبناي تعهدي تعديل شده ...................................................................................مبناي نقدي تعديل شده .....................................................................................بودجه بندي ...........................................................................................................................................كنترل بودجه .........................................................................................................................................مفهوم كارايي و اثر بخشي در بودجه .................................................................................................نقطه سر به سر ......................................................................................................................................حسابداري بهاي تمام شده ..................................................................................................................روش هاي طبقه بندي هزينه ها .........................................................................................................مراكز هزينه ............................................................................................................................................انواع هزينه ها در هر يك از مراكز هزينه .........................................................................................گفتار سوم : شفافيت بودجه اي و نقش حسابداري دولتيمقدمه ......................................................................................................................................................ارتباط حسابداري ، بودجه و پاسخگويي ..........................................................................................

شرايط لازم براي تحقق حداقل استاندارد شفافيت بودجه اي ......................................................سيستم حسابهاي ملي ..........................................................................................................................سيستمآمارهاي مالي دولت ................................................................................................................صورتهاي مالي اساسي در سيستم آمارهاي مالي دولت ................................................................تغيير نظام بودجهيزي در ايران ........................................................................................................گفتار چهارم : حسابرسي . . .مقدمه ......................................................................................................................................................تعريف و هدف حسابرسي .....................................................................................................................فلسفه و جايگاه حسابرسي ..................................................................................................................انواع حسابرسي .......................................................................................................................................تحول در متدولوژي حسابرسي ...........................................................................................................تحول در هدفهاي حسابرسي ...............................................................................................................گفتار پنجم :سابرسي دولتياهميت و نقش برنامه عملي حسابرسي مالي و عملياتي بخش عمومي ......................................شناخت حسابرسان ...............................................................................................................................اقدامات عمومي و كلي حسابرسان در محل كار ..............................................................................نكات كلي در حسابرسي .......................................................................................................................سير تحول تاريخي در متدولوژي ديوان محاسبات كشور ..............................................................برنامه حسابرسي سنتي .........................................................................................................................1 روش رسيدگي به تراز عمليات مالي ( صورت حساب دريافت و پرداخت ) ..2 برنامه حسابرسي دفاتر ................................................................3 برنامه حسابرسي گروه حسابهاي درآمد عمومي ...................4 برنامه حسابرسي گروه حسابهاي سنوتي ...............................5 برنامه حسابرسي تضمينات ........................................................6 برنامه حسابرسي گروه حسابهاي اوراق بهادار ........................7 برنامه حسابرسي اعتبار اسنادي ...............................................ساختار نظارت در نظام اداري و مالي كشور .....................................................................................الف واحدهاي درون سازماني .........................................................ب واحدهاي برون سازماني ...........................................................ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي ناظر در سطح كشور .............................................................الف وزارت امور اقتصادي و دارايي ................................................ب سازمان مديريت و برنامه ريزي ................................................ج سازمان بازرسي كل كشور .........................................................د سازمان حفاظت محيط زيست ..................................................گفتار ششم : حابداري و حسابرسي دولتي و ارتباط آنها با پاسخگوييحسابداري و حسابرسي دولتي و ارتباط آنها با پاسخگويي ...........................................................منابع و مآخذ .........................................................................

تاريخچه ...................................................................................................................................................دوران نظام فئودالي و ارباب رعيتي ....................................................................................................دوران رنسانس و سرمايه داري تجاري ..............................................................................................دوران انقلاب صنعتي .............................................................................................................................حسابداري حرفه اي و حسابرسي .......................................................................................................نظام هاي پارلماني ، بودجه و حسابداري دولتي .............................................................................حسابرسي در شركتهاي تجاري ..........................................................................................................گفتار اول : تاريخچه حسابداري و حسابرسي 1تاريخچه حسابداري و حسابرسياز آنجائيکه جوامع بشري همواره در حال پيشرفت و دستيابي به نا شناخته ها ميباشند و با توجه به اينکه نقش فعاليتهاي مالي در هر توسعه اي غير قابل انکار است. نياز به توسعه حسابداري روز به روز افزايش مي يابد . در قرون وسطي مرسوم بوده است که فرمانروايان مالياتها را جمع آوري مي نمودند و آن را در جهت رفع نيازهاي مالي مربوط به توسعه کار املاک به مصرف مي رساندند. از وظايف حسابداران دراين زمان يکي تهيه صورتي ازاموال افراد جهت خزانه داري فرمانروا به منظور اخذ ماليات و ديگر تهيه گزارش سفر افرادي که به کار تجارت بين کشورها اشتغال داشته اند بوده است. اين گزارش در پايان هر سفر و به منظور تعيين سود و زيان مربوط به آن تهيه مي گرديد . درقرون۱۳ و۱۴ به دليل رشد عمليات تجاري تحولاتي در سيستم نگهداري حساب بوجود آمد . انتشار کتاب رياضيات (لوکاپاچولي ـ۱۴۹۴م ) که چند فصلي از آن اختصاص به حسابداري داشت موجب گسترش فن دفتر داري ۲ طرفه در سراسر اروپا گرديد . وي يک کشيش ايتاليائي و در واقع يک رياضيدان بود که در اين کتاب مهارت تجزيه و تحليلگري خود را در جهت توصيف سيستم حسابداري ۲ طرفه بکار برد . کتاب پاچولي با وجود اينکه اشاره اي به دوره مالي و نگهداري حسابهاي مربوط به دارائيهاي ثابت ندارد و نيز تمايزي بين اموال شخصي صاحب موسسه و سازمان تجاري وي نگذاشته است . به دليل سادگي و داشتن ارزشهاي علمي در طي قرون ۱۵ و ۱۶ به اغلب زبانها ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت . با تولد انقلاب صنعتي در انگلستان نياز رو به تزايد به حسابداري توسعه يافت .در آمريکا هم پس از به بوقوع پيوستن انقلاب صنعتي سرمايه هاي شخصي زيادي درکمپانيها وارد گرديد وموجب توسعه هر چه بيشتر آنها شد و در نتيجه بوجود آمدن غولهاي صنعتي قرن ۲۰ سيستمهاي حسابداري از اهميت بيشتري برخوردار گرديدند .گفتار اول : تاريخچه حسابداري و حسابرسي 2بااشاره اي که شد در مي يابيم که حسابداري همزمان با پيشرفت وضعيت اقتصادي توسعه و تکاملپيدا نمود .اطلاعات حسابداري از صدها هزار سال قبل براي استفاده كنندگان آن موجود بوده است . باوجود آنكه حسابداري دوطرفه را در قرن پانزدهم لوكا پاچولي در ايتاليا بصورت موثر درآورده استاما اساس آن به 3000 سال قبل از آن برمي گردد . از اين رو ساختار رسمي براي پردازش عملياتبراي شخصيتهاي واحدهاي اقتصادي وبازرگاني تقريباً مربوط به 700 سال گذشته است .حسابداري دوطرفه موقعي پا به عرصه وجود گذاشت كه بايد شرايط خاص آن زمان را مورد بررسي قرار داد و آن شرايط در حال حاضر وجود ندارد . ليتيلتون بيان مي كند كه دفترداري دوطرفه بر اثر ضروريات خاص يا سوابق آن به دوره فلز(چيزي كه درآن زمان بيشتر مورد استفاده قرار مي گرفت ) و زبان (وسيله اي براي بيان و توضيح فلز) بر مي گردد .براي نوع اول مالكيت خصوصي ، سرمايه و اعتبار ليست شده است و براي نوع دوم كتابت ، پول و رياضي ليست شده است . ليتيلتون ادعا دارد كه اين ضروريات خاص اگرچه در شكل و فرم قابل تشخيصي ارائه شده لكن در تمدن باستان اين ضروريات براي پيدايش حسابداري دو طرفه وجود نداشته است . تمدن باستان مربوط به دوران مصريها ، بابليها (ازجمله سومري ها ) ، يونانيها و روميها مي باشد . اگرچه حسابداري دوطرفه در ايتاليا به وجود آمد لكن گسترش و توسعه آن در جهان غرب بوده است .مطالب دیگر:
📝ماشين هاي برداشت سيب زميني 13 ص📝ماشين‌آلات-كشاورزي-47-ص📝ماشينهاي برداشت ذرت 28 ص📝مالچ ها 18 ص📝ماه رجب ، جویباری از بهشت📝ماهيت بيعت هاي پيامبر📝مبارزه-با-شوری-در-زمینهای-خشک-و-دیمی-18-ص📝مباني طراحي سيستم‌ها 29 ص📝مبدا و معاد📝مبدل های قدرتی و مبدل های قدرتی خودکار 40 ص📝متعلقات قران📝متغيرهاي ساختار شناسي در جمعيت متفاوت ميزبان 10 ص📝مثلث هاي رلو📝مجسمه📝محدودیت های فرایند جوش زیر پودری📝محصولات غله اي از نظر تئوري و عملي 12 ص📝محصولات و ماشین آلات کشاورزی 10 ص📝محلول-بافر📝محمد(ص) اشتباهات مسيحيت را درك كرد 8 ص📝محمد(ص) اشتباهات مسيحيت را درك كرد 9 ص📝محيط درون ماشيني 21 ص📝مخازن آب📝مختصری از نحوه کشف نوترون 5 ص📝مدل‌سازي چابك📝مدل-كوجكترين-ذرات-طبيعت-و-بر-همكنش-بين-آنها