لینک مستقیم(بررسي حسابرسي و سيستم کنترل داخلي و فوايد و عناصر و اهداف آن)

بررسي حسابرسي و سيستم کنترل داخلي و فوايد و عناصر و اهداف آن|لینک مستقیم|اِل کِی|30012155|بررسي حسابرسي و سيستم کنترل داخلي و فوايد و عناصر و اهداف آن
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسي حسابرسي و سيستم کنترل داخلي و فوايد و عناصر و اهداف آن را مشاهده می نمایید.سيستم کنترل داخلي چيست ؟سيستم کنترل داخلي در معناي وسيع کلمه و در ارتباط با مجموعه اي از هدفها به شرح زير تعريف مي شود:«هر سيستم يا مجموعه اي از کنترلها ، اعم از مالي و غيرمالي،که براي دستيابي به اطميناني منطقي تحقق موارد زير برقرار ميشود»:1 اثر بخش و کار آمد بودن عمليات2 قابل اتکا بودن اطلاعات مالي و گزارشگري آن3 رعايت قوانين و مقررات(1)چرا سيستم کنترل داخلي سودمند است؟سيستم کنترل داخلي به دلايل زير سودمند است:1 واحد هاي اقتصادي هم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ پيچيدگي فعاليت چنان رشد ميکنند که کنترل مستقيم و انفرادي آنها نا ممکن ميشود و از اين رو، استقرار کنترل هاي داخلي براي اعمال مديريت و سرپرستي در راستاي برنامه هاي استراتژيک ، ضروري مي گردد.2 واحد هاي اقتصادي داراي الزاماتي قانوني مي باشند که بايد به آنها عمل کنند، از اين رو بايد کنترل هاي داخلي لازم را براي شناسايي و کنترل ميزان رعايت اينگونه الزامات قانوني ، برقرار نمايند.3 واحد هاي اقتصادي با انواع مخاطرات در زمينه هاي ، مالي ، اداري و تجاري روبرو مي باشند که هدفها و سياستهاي سازماني آنها را چه از درون و چه از برون تهديد ميکنند . مديران اجرايي و غير اجرايي واحد هاي اقتصادي براي انجام دادن وظيفه مباشرت خود نسبت به صاحبان سرمايه ، مسئوليت اين مخاطرات را در هر سازمان به عهده دارند . در نتيجه وجود کنترلهاي داخلي براي تشخيص ، ارزيابي و کنترل اينگونه مخاطرات ، ضروري است .عناصر تشكيل دهنده سيستم كنترل داخلي اثر بخش كدام است؟عناصر تشكيل دهنده سيستم كنترل داخلي اثر بخش عبارت است از :1 بررسي موثر و كارآمد توسط مديريت غيراجرايي، مانند كميته حسابرسي2 وجود سيستم هاي كنترل مديريتي شامل تعيين و تدوين هدفها و برنامه ها، نظارت و سرپرستي يا كنترل مسائل مالي و ساير عمليات و همچنين اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي. وجود ساختارهاي مناسب سازماني، سياست هاي مناسب اداره امور كاركنان و روشهاي نظارت و بررسي از جمله ابزارهاي لازم است تا اين كنترل ها به گونه اي اثر بخش اعمال شود. نقش اصلي اين سيستم ها تعيين وظايف و مسئوليت هاست.3 وجود سيستم ها و روشهاي كنترلي مالي و عملياتي. شامل محافظت از دارايي هاف تفكيك وظايف، روشهاي صدور مجوز و تصويب و سيستم هاي اطلاعاتي.4 وجود يك واحد حسابرسي داخل ياثر بخش كه طبق اصول و استانداردهاي حسابرسي داخلي و ساير قوانين و مقررات فعاليت كند.چنانچه سيستم كنترل داخلي اثر بخش نباشد چه روش مي دهد؟امروزه نياز به استقرار يك سيستم اثر بخش كنترل داخلي« بعنوان جزيي لاينفك از مديريت آمد1»به شدت مورد توجه قرار گرفته است. مطالب زيادي در اين باره در روزنامه هاي انگلستان به چاپ رسيده است. دليل توجه مطبوعات انتشار گزارش كدبري (Cadbury) است كه واكنشي بود درباره نگراني جامعه نسبت به مسايل مربوط به استانداردهاي گزارشگيري و حسابدهي. رسواييهاي مالي در بخش خصوصي ورشكستگي بانك BCCI و شركتهاي ماكسون (MAXWELL) و پلي پك (POLLY PECK) نيز بر شدت اين موضوع افزود.ورشكستگي بانك تجارت برينگز (Barings) در چند سال پيش، سبب بحث هايي جدي پيرامون نارسايي هاي سيستم كنترل داخلي شده است كه منجر به تحمل زيانهاي جبران ناپذير گرديد. گزارش كدبري با تحقيق درباره موجه بودن يا نبودن ضعفهاي موجود در سياستهاي مديريت، ابهام در گزارشگيري مالي و عملكرد ضعيف حسابرسي، تلاشي بود براي كاهش انتقادهاي عمومي. گزارش ياد شده بر لزوم ايجاد تغييرات براي بهبود استانداردها تاكيد كرده و پيشنهادهايي در مورد كنترل هاي داخلي، گزارش گيري عملكرد مديريت و نقش حسابرسان، بويژه درباره گزارشگيري مالي و مسئوليت حسابدهي، ارائه كرده است.چرا سيستم كنترل داخلي با موسسات خدماتي عمومي مربتط است؟گرچه گزارش كدبري اساسا درباره شركت هاي سهامي عام بود، اما در مورد گزارشگيري مالي و مسئوليت حسابدهي موسسات عمومي نيز نگرانيهاي مشابه اي وجود دارد. پيدايش و گسترش زمينه هاي رقابتي، ايجاد واحدهاي اقتصادي خاص دربازارهاي داخلي و گرايش هر چه بيشتر به مديريت با سبك و روشهاي تجاري، جو و فرهنگ متفاوتي را به وجود اورده است كه با روشهاي سنتي موسسات خدمات عمومي، يعني كار بدون انگيزه، مغايرت دارد. اين تغيير و تحولات نياز به اعمال مراقبت و توجه ويژه را براي حصول اطمينان، هم از ايجاد و استقرار سيستم هاي خوب و مناسب اداره امور شركت ها و هم از اعمال صحيح آن ها، افزايش مي دهد. اساسي ترين جزء اين فرايند، وجود حسابرسي اثربخش است.مطالب دیگر:
چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه های شخصیتبررسی کامل انواع نظریه ها و رویکردهای مختلف شخصیتابعاد و مولفه های تست شخصیتی 5 عاملی کاستا و مک گریمدل های پنج عاملی شخصیت و عوامل تاثیر در پیدایش آنهاانواع نظریه های شخصیت و پیشینه مدل های مبتنی بر بر تحلیل عواملمبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای خودکارآمدی 47 صفحهچارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای خودکارآمدیپیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای خودکارآمدیپیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد باورهای خودکارآمدیمبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه یادگیری شناختی اجتماعی بندوراچارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه یادگیری شناختی اجتماعی بندورافصل دوم پایان نامه نظریه یادگیری شناختی اجتماعی بندورانظریه یادگیری شناختی اجتماعی بندورا و باورهای خودکارآمدیماهیت خودکارآمدی و بررسی منابع و مولفه های آنتشریح مفهوم باورهای خودکارآمدی و ابعاد روانشناختی آن ​​​​​​​تاثیرات باورهای خودکارآمدی بر کارکردهای روانشناختیتحلیل تحولی باورهای خودکارآمدی در گستره زندگیمبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های سلامت روانی 55 صفحهچارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه های سلامت روانیپیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه نظریه های سلامت روانادبیات نظری و پیشینه تجربی نظریه های سلامت روانیبررسی نظریه های مختلف در مورد سلامت روانیاصول بهداشت روانی و عوامل موثر در تامین سلامت روانبررسی رویکردهای سلامت روانشناختی و خصوصیات افراد دارای سلامت روانپیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره مهارت های اجتماعی 72 صفحه