لینک مستقیم(بررسی نقش و جایگاه سازمان هاي غيردولتي در توسعه در ابعاد مختلف اجتماعي و اقتصادي و سياسي)

بررسی نقش و جایگاه سازمان هاي غيردولتي در توسعه در ابعاد مختلف اجتماعي و اقتصادي و سياسي|لینک مستقیم|اِل کِی|30009129|بررسی نقش و جایگاه سازمان هاي غيردولتي,توسعه ابعاد اجتماعي و اقتصادي و سياسي در سازمان هاي غيردولتي
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسی نقش و جایگاه سازمان هاي غيردولتي در توسعه در ابعاد مختلف اجتماعي و اقتصادي و سياسي را مشاهده می نمایید.

چكيدهتشكل‌هاي داوطلبانه مردمي كه سابقه فعاليت آنها به سال هاي دور مي‌رسد، يكي از عوامل اصلي توسعه كشورها مي‌باشد. در شرايط كنوني، تحقق ا هداف دولت در زمينه توسعه از نظر اجتماعي، اقتصادي، سياسي ،بدون مشاركت و همياري آحاد جامعه بوجود نخواهد آمد. سازمانهاي غيردولتي زاييده يك چنين نيازي براي مشاركت جامعه و دولت است. اين سازمانها از طريق همكاري مردمان با هم و با دولت وبخش خصوصي در بسياري از زمينه ها بستر ساز توسعه و رشد جامعه مي‌باشند. در مقاله حاضر كوشش شده تا ضمن بيان مفهوم وتعريف سازمانهاي غيردولتي، نقش آنها در توسعه در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي توصيف شود.

مقدمهاصطلاح توسعه در معناي جديد آن تنها پس از جنگ جهاني دوم فراگيري رشد، در مباحث اوليه، توسعه مترادف با نوسازي جامعه و به مرور زمان در قالب رشد اقتصادي تلقي مي‌شد اما امروزه، توسعه كشورها را در ابعاد مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي مورد بررسي قرار مي‌دهند ( مقدس: 1378 40)مايكل تودارو معتقد است كه توسعه را بايد جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي ونيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق دانست.( ازكيا: 1380،8)سيرز، توسعه را جرياني مي‌داند چند بعدي كه تجديد سازمان، وسعت ‌گيري متفاوت كل نظام اقتصادي و اجتماعي به همراه دارد وي دربارة توسعه كشورها مطرح كرده‌است، اينكه فقر چه تغييري كرده است؟ بيكاري چه تغييري كرده است؟ نابرابري چه تغييري كرده است؟ چنانچه كليه سه پديده فوق در طي يك دوره كم شده باشد، بدون شك اين دوره براي كشور مورد نظر يك دوره توسعه بوده است. (كيا، 1382، 6)در شرايط كنوني ،از نظر اقتصادي، سياسي، امكان تحقق اهداف دولتها در زمينه توسعه، بدون مشاركت و همياري تمام آحاد جامعه وجود ندارد. سازمانهاي غيردولتي زاييده يك چنين نيازي براي مشاركت جامعه و دولت هستند ( الواني؛ 1381،8)تعريف، سازمانهاي غيردولتي (NGO)NON Government organizationsسازمان هاي غيردولتي به عنوان بخش سوم، در كنار بخش دولتي و بخش خصوصي نيز مطرح مي‌گردد. بخش سوم اصطلاحي است براي بيانمطالب دیگر:
🔍تحقیق اعتبار تئوری های قانون🔍نظرسنجي درباره عطار نيشابوري🔍تحقیق جهانی شدن اقتصاد🔍تحقیق جنبه هاي اخلاقي نام و نشان تجاري در افزايش اعتبار شركت در اجتماع🔍تحقیق کنترل کیفیت در صنعت🔍تحقیق حقوق تجارت🔍تحقیق جذب سرمايه خارجي در ايران🔍تحقیق جامعه شناسي و اقتصاد و فرهنگ در ايران امروز🔍تحقیق رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري🔍تحقیق علل کاهش ازدواج🔍تحقیق تئوری حسابداری اجتماعی🔍تحقیق جامعه و نمونه گیری از نظر آماری🔍تحقیق توسعه اقتصادی و جهانی شدن🔍آمار تولیدات ادوات کشاورزی در کارگاه به همراه جداول و فایل پاورپوینت ( پروژه آماری )🔍تحقیق آمار نمرات درس ریاضی در کلاس به همراه فایل اکسل🔍تحقیق تورم و سرمايه‌گذاران🔍تحقیق روش های آمار توصیفی به همراه پاورپوینت🔍تحقیق تعريف مسئوليت اجتماعي🔍تحقیق آمار ارتباط بین نمره مستمر و پایانی به همراه نمودار🔍تحقیق آمار اعتياد🔍بررسی نمرات درس ریاضی سوم راهنمایی ( پروژه آماری ) به همراه نمودار و جداول🔍تحقیق تاريخچه علم آمار🔍تحقیق احتمال از دیدگاه آماری🔍آمار دندان پزشکان ( پروژه آماری ) به همراه دیاگرام و جداول🔍تحقیق آمار ساختمان و برج سازي